Параграф22 Daily

§22 Новини

Единодушно избраха Красимир Георгиев за втори мандат председател на Окръжен съд – Стара Загора

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 10 гласа „за“ Красимир Георгиев за втори мандат административен ръководител – председател на Окръжен съд – Стара Загора. Той има над 23 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. С решение на ВСС по протокол № 46/16.10.2014 е назначен за председател на съда, а към момента изпълнява функциите „административен ръководител“. Кандидатурата му за втори управленски мандат е подкрепена от Общото събрание на съдиите в Окръжен съд – Стара Загора.

Красимир Георгиев посочи, че мотивацията му да кандидатства за втори мандат се обуславя от натрупания административен опит, увереността в своя потенциал да се справя с предизвикателствата и желанието да запази колегиалната атмосфера в съда. Набелязаните от него приоритетни цели са свързани със запазване и надграждане на постигнатите резултати в съда, който е сред най-големите и натоварени съдилища. Той акцентира на бързото и качествено правосъдие, разглеждането на делата в разумни срокове и запазване на доброто управление и организация на работа в съда и съдебния окръг; развитие на кадровия потенциал и повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители; осигуряване на публичност, прозрачност и на оптимален достъп до правосъдие, законосъобразно и ефективно изразходване на финансовите средства, активно управление на материалната база и провеждане на отворена към обществото медийна политика. За тяхното постигане са планирани мерки като извършване на инвентаризация на делата по отношение на продължителността на тяхното разглеждане и изясняване на причините за това; ежемесечен контрол на сроковете за изготвяне на съдебни актове, анализ на програмните продукти за управление на делата в съдилищата в съдебния окръг и тяхното уеднаквяване; провеждане на общи събрания на съдиите, а при необходимост и с участието на съдиите от съдебния окръг, с цел обсъждане на спорни въпроси и други.

Въпроси към кандидата зададоха Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева - членове на ВСС, във връзка с промяна на съдебната карта в съдебния район на Окръжен съд – Стара Загора, за ролята на административния ръководител при отстояване на независимостта на съдебната власт, както и по отношение на нормативната уредба за отговорността на главния прокурор.

Подкрепа за кандидатурата на Красимир Георгиев заявиха Боряна Димитрова, Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева, Даниела Марчева и Севдалин Мавров – членове на ВСС, които обърнаха внимание на неговия професионален потенциал, кариерно развитие, доказани етични качества и отношение към магистратите и съдебните служители, както и съпричастността му към проблемите на съдилищата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във