Параграф22 Daily

§22 Новини

Единодушно избраха Мария Москова за втори мандат председател на Районен съд – Царево

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Мария Москова за втори мандат административен ръководител – председател на Районен съд – Царево. Тя има над 14 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата ѝ започва като съдия в Районен съд – Малко Търново, където работи в периода 08.10.2007 г. - 27.07.2009 г., след което изпълнява функциите на административен ръководител, а от 25.05.2010 г. е административен ръководител на съда. От 03.11.2014 г. до 03.11.2019 г. е председател на Районен съд – Царево, като след изтичане на мандата ѝ е определена за и. ф. административен ръководител.

Кандидатурата ѝ за втори мандат е подкрепена от Общото събрание на магистратите при Районен съд – Бургас и Районен съд - Царево. Като мотиви за заемане на длъжността, тя посочва придобитите житейски и професионален опит през последователното си кариерно израстване като магистрат, своя стремеж за усъвършенстване и професионално развитие, както и постигнатите добри резултати през първия ѝ мандат в Районен съд – Царево. Върху тази основа и в работа в екип със състава на съда, тя предвижда надграждане и усъвършенстване на съществуващите добри практики в условията на откритост, публичност и прозрачност. Съдия Москова обърна внимание на спецификата в дейността на съда, който единствен в страната ежегодно има по-голямо постъпление на наказателни дела спрямо граждански, предвид географското му положение и икономическото развитие. Сред набелязаните приоритети са непрекъснато усъвършенстване на създадените правила и процедури, повишаване на квалификацията на магистратите и на съдебните служители, провеждане на работни срещи с колеги от региона за обсъждане, анализ и предприемане на действия за уеднаквяване на практиката.

Предвижда се осъществяване на постоянен контрол върху управлението на делата, постепенно увеличаване на обема на информацията в електронните досиета на делата и продължаване на усилията на съдиите и съдебните служители за стимулиране на гражданите и страните да ползват предоставените от съда административни електронни услуги. Тя акцентира на поддържането на ефективни работни отношения с лицата, институциите и организациите, с които взаимодейства съдът, както и на откритост, прозрачност и достъпност на гражданите до неговата работа чрез поддържане на актуална информация на интернет сайта и отразяването ѝ в медийното пространство.

Въпроси поставиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, и Цветинка Пашкунова – член на ВСС, като поискаха информация за сградния фонд на съда и мнението на кандидата за реформата на съдебната карта, за работата с Единната информационна система на съдилищата и за съдебната практика по наказателни дела административен характер.

Подкрепа към съдия Москова заяви Цветинка Пашкунова - член на ВСС, като обърна внимание на нейното последователно кариерно развитие, притежаваните професионални и нравствени качества и получената висока атестационна оценка. Акцентирано бе, че представената концепция и резултатите от извършените проверки в Районен съд – Царево, сочат наличието на срочно и качествено правораздаване. Посочени бяха дадената от Общото събрание на съдиите подкрепа, заявените високи оценки за нейната административна дейност, както и всеотдайното ѝ отношение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във