Параграф22 Daily

§22 Новини

Единодушно избраха Пламен Димитров за председател на Окръжен съд – Силистра

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 9 гласа „за“ Пламен Димитров за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Силистра. Той има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт. През периода 2004 – 2008 г. е бил председател на Районен съд – Дулово, след което е съдия в Окръжен съд – Силистра. От 17.02.2012 г. и към момента е заместник-председател на съда. Кандидатурата му за административен ръководител е единодушно подкрепена от Общото събрание на съдиите.

Съдия Димитров е мотивиран да кандидатства за длъжността въз основа на своя професионален и административен опит, постигнатите успехи и желание за кариерно развитие. Убеден е, че доброто му познаване на нормативната база, изградените взаимоотношения с колегите и с другите държавни органи, организации и граждани, ще допринесат за сформиране на добър управленски екип, с който заедно да решават предизвикателствата в правораздавателната дейност. В предложената от него концепция се набелязват четири стратегически цели за развитие на съда като приемственост и запазване на добрите постижения по отношение на качеството и бързината на правораздаването и тяхното надграждане; подобряване на материалната база и техническата обезпеченост; провеждане на ефикасна финансова политика и реализиране на информационна и медийна стратегия за повишаване на общественото доверие в съда и съдебната система, взаимодействие с институциите и организациите, свързани с правораздавателния процес. За тяхното реализиране той ще работи в посока мотивиране на магистратите и съдебните служители за съвместна работа, запазване на постигнатата специализация за всеки от тях и бъдещо усъвършенстване чрез постоянно повишаване на квалификацията и нивото на знанията в съответната правна материя. Ще се насърчава участието им в обучения и ще продължи практиката за обсъждане от съдиите по отделения на върнатите от инстанционен контрол дела.

Съдия Димитров ще работи за както за внедряване в съда на иновации в информационни технологии, така и за обучение на магистратите и съдебните служители за пълноценното им използване. Той заявява намерение да продължи изготвянето на ежемесечни справки за забавени производства и необявени в срок съдебни актове, както и регулярното изготвяне на анализ на дейността на съдебната администрация. В областта на финансовата дисциплина са планирани изготвяне на месечен анализ на разходите за издръжка на съда с цел приемане на коригиращи мерки, поддържане на регистъра за държавните такси и повишаване на събираемостта на държавните вземания.

Въпроси към кандидата постави Олга Керелска – член на ВСС, като поиска информация за срочността на изписване на съдебните актове и препоръки за промени в реда за провеждане на конкурсните процедури в съдебната власт.

Подкрепа заяви Драгомир Кояджиков – член на ВСС, като се мотивира с административния опит на съдия Димитров при участието му в предходния ръководен екип на съда и единодушно гласуваното от Общото събрание на съдиите доверие към него.

Facebook logo
Бъдете с нас и във