Параграф22 Daily

§22 Новини

Единодушно избраха полковник Асен Шопов за втори мандат председател на Военен съд – Пловдив

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра, с нито един глас „Против“, полк. Асен Найденов Шопов за втори мандат за административен ръководител – председател на Военен съд – Пловдив.

Той има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Кандидатства за длъжността, мотивиран от придобития професионален и административен опит в съдебната система. В представената управленска концепция, съдия Шопов представя своето виждане за бъдещето и структурата на военното правосъдие, както и набелязва като стратегическа цел за развитието на Военен съд – Пловдив, гарантиране на върховенството на закона, независимостта на съда и достигане на европейските критерии за прозрачност, предвидимост и качество на съдебната работа. Негови приоритети ще бъдат запазване и надграждане на положителните практики в съда, поддържане на оптимални условия и предпоставки за работа на всички нива чрез кадрово и материално-техническо обезпечаване, непрекъснато повишаване на юридическата компетентност и квалификацията на магистратите и съдебните служители, както и повишаване на качеството на съдебната дейност. За постигането им са планирани мерки като периодичен анализ на върнатите от инстанционен контрол съдебни актове, постоянен контрол на делата със срок на разглеждане над 6 месеца, обсъждане от Общото събрание на съда на причините за забавяне на съдебни актове, както и провеждане на периодични дискусии на съдиите от Военния съд и от Военно-апелативния съд по актуални проблеми.

Съдия Шопов акцентира на ролята на Общото събрание на съдиите при обсъждане на проекти и изготвянето на становища по искания за Тълкувателни решения на ВКС, както и при съобразяване на правораздавателната дейност с практиката на ВКС.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова и Вероника Имова - членове на ВСС, които поискаха мнението му относно предложените законодателни промени в НПК – чл. 396, реформирането във военното правораздаване, както и необходимостта от реформиране структурата на военните съдилища.

Подкрепа за кандидатурата на полк. Асен Шопов заявиха Цветинка Пашкунова – член на ВСС и Георги Чолаков – председателстващ Съдийската колегия на ВСС и председател на ВАС, като своя вот аргументираха с успешния първи мандат на полк. Шопов, добре организирания съд и притежаването на добри качества за заемане на длъжността административен ръководител - председател на Военен съд – Пловдив.

Facebook logo
Бъдете с нас и във