Параграф22 Daily

§22 Новини

Единодушно избраха Росица Ненова за председател на районен съд – Нова Загора

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра с 11 гласа „за“ Росица Ненова за административен ръководител – председател на Районен съд – Нова Загора. Тя има над 21 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата ѝ започва през 2000 г. като младши прокурор в Районна прокуратура – Раднево, след което е прокурор там. От 26.08.2008 г. и към момента е съдия в Районен съд – Нова Загора.

Кандидатства за длъжността с увереност, че притежава знания, умения и качества, за да се справи с поставените от реформата в съдебната система трудности. Познава детайлно работата на съда и е изградила добро взаимодействие с магистратите и съдебните служители, като при многократното заместване на административния ръководител е придобила административен опит. Съдия Ненова заявява намерение да запази, утвърди и надгради установения успешен модел на управление на съда, посредством създадените добри практики и тяхното усъвършенстване. Тя обърна внимание на сериозните проблеми със сградната и кадровата необезпеченост на Районен съд – Нова Загора, като отбеляза, че той е най-натовареният в страната и разглежда различни по вид и с висока сложност дела.

Представената от кандидата концепция за развитие предвижда провеждане на периодични анализи на практиката по дела, и нейното обсъждане на съвещания на съдиите; периодичен контрол за спазване на принципа на случайно разпределение на делата и срочното им решаване; оптимизиране на функциите на всеки служител чрез пренасочване на деловодител от наказателното в гражданското отделение на съда; ежемесечно провеждане на общи събрания на магистратите, а при необходимост и на служителите за подобрявяне на дейността на съда. Кандидатът ще работи за повишаване на професионалната квалификация на магистратите и на съдебните служители, както и за осъществяване на диалог между съда и гражданите като гаранция за общественото доверие, чрез предоставяне на качествени и срочни услуги, насърчаване на електронната комуникация, осигуряване на възможност заинтересованите лица да правят предложения за оптимизиране на неговата работата, провеждане на информационни кампании и други. Планира се също периодичен преглед на деловодните и информационните системи в съда, въвеждане на приемни часове на административния ръководител и други.

Въпроси към съдия Ненова поставиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Красимир Шекерджиев и Олга Керелска – членове на ВСС, които поискаха информация за причините, поради които съдът не е преместен в новопостроена сграда, с каква натовареност би работила като председател, има ли взаимодействие с Административен съд – Сливен за уеднаквяване на съдебната практика, как да бъде решен кадровият проблем на съда и във връзка с разпределението на младшите съдии.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Георги Чолаков - председател на Върховния административен съд, и Цветинка Пашкунова - член на ВСС, които обърнаха внимание, че с избора се осигурява приемственост в развитието на съда. Посочени бяха нейната много добра професионална атестация и отлична етична оценка, придобитият административен опит, познаването на проблемите на съда и готовността ѝ да работи за тяхното решаване. Акцентирано бе на изразената от Общото събрание на съдиите подкрепа за съдия Ненова, като отзивчива и балансирана, способна да се справи с ръководството на съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във