Параграф22 Daily

§22 Новини

Емил Александров оглави Районна прокуратура - Момчилград

Висшият съдебен съвет избра за втори мандат с 19 гласа “за” Емил Александров Александров за административен ръководител на Районна прокуратура гр. Момчилград. Другият кандидат Мария Ангелова Михайлова, прокурор в Районна прокуратура Момчилград получи 1 гласа „за”.

Прокурор Александров има над 17 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 1998г. работи в Районна прокуратура – Момчилград.

В Концепцията си за стратегическо управление Емил Александров определя като приоритет в дейността на прокуратурата повишаване ефективността на работата по преписките и досъдебните производства; контрол върху срочността на произнасяне на прокурорите; намаляване броя на върнатите от съда дела и оправдателните присъди. Сред основните цели ще продължат да бъдат работата по досъдебни производства срещу лица попадащи в Електронния регистър за лица с две и повече неприключени наказателни производства, както и по досъдебни производства от предходни години. Ще бъдат предприети действия за недопускане изтичането на давността за наказателно преследване по отношение на дела, водени  срещу известен извършител; постоянен контрол по дела, по които е привлечено конкретно обвиняемо лице с оглед недопускане прекратяване на делото от съда по искане на обвиняемия и оптимизиране работата на съдебната администрация.

Въпроси към кандидатите зададоха членовете на ВСС Румен Боев и Соня Найденова във връзка с работата на прокуратурата по дела за престъпления, включени в Единния каталог на корупционните престъпления, както и за предприетите мерки за повишаване качеството на разследване по отношение досъдебните производства срещу известен извършител.

В подкрепа на прокурор Александров се изказа Румен Боев, който подчерта, че кандидатът притежава висока отговорност,  организационни умения, управленски капацитет да осъществи заложените цели и мерки в концепцията си. Посочено бе, че прокурор Александров е бил единственият съгласил се да бъде командирован в Районна прокуратура – Свиленград в проблемен за прокуратурата период. Положително становище изказа и Елка Атанасова, която мотивира избора си с яснотата и структурата на представената концепция, съдържаща конкретни констатации и анализ на съществуващите проблеми в дейността на прокуратурата, и предлагаща  адекватни мерки за тяхното преодоляване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във