Параграф22 Daily

§22 Новини

Енемона вече просрочва три отчета, единият от които с 3 месеца

Енемона АД вече просрочва публикуването на три отчета, показва справка на Investor.bg в страницата на БФБ-София, където дружеството е задължено да ги оповестява. Последният отчет там е консолидиран за полугодието на 2015 г. Също така дружеството е задължено да публикува отчетите в своята интернет страница, а там отново последени са консолидираният и неконсолидираният до 30 юни 2015 г. Те са налични и в Бюлетин Investor.bg.

Дружеството не е публикувало неконсолидираните отчети за деветмесечието на 2015 г. и този за цялата минала година, както и е просрочило консолидираният за деветмесечието на 2015 г.

Неконсолидираният отчет за деветмесечието на 2015 г. трябваше да бъде публикуван до края на октомври, тоест забавянето е с над 3 месеца. При тази липса на отчетност обикновените акции на Енемона АД поевтиняват с 93,06% до 0,111 лв. за акция, а привилегированите - с 91,23% до 0,135 лв.

Консолидираният собствен капитал към 30 юни 2015 г. показва текущи пасиви от 145,5 млн. лв., нетекущи пасиви от 3,3 млн. лв. и собствен капитал от 24,66 млн. лв. Съотношението дълг към собствен капитал е 6:1.

При това положение основен въпрос е качеството на активите, както и възможността те да се осребрят бързо, защото основната част от задълженията са текущи (до 1 година).

Основните активи са текущи търговски вземания за 51,6 млн. лв., текущо предоставени заеми за 25,4 млн. лв., нетекущи вземания по строителни договори за 33,8 млн. лв. и други. Статията „Имоти, машини, съоръжения и инвестиционни имоти“ е за 33,7 млн. лв.

Частен съдебен изпълнител вече посегна на актив на компанията, като в края на 2015 г. обяви за продажба централата на Енемона АД на ул. "Коста Лулчев" 20 в град София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във