Параграф22 Daily

§22 Новини

Евгени Иванов е предложен за изборен член на Прокурорската колегия на ВСС от квотата на обвинителите

В петък, 17 юли 2020 г. изтече срокът  за отправяне на предложения за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите, съгласно чл. 29в от ЗСВ и чл. 12 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Съобразно посочените разпоредби  срокът за депозиране на предложения приключва не по-късно от два месеца преди първата събота на провеждането му – 19.09.2020 г. Кандидатурата на Евгени Иванов е предложена от седем прокурори от апелативно, окръжно и районно ниво.

До 27 юли 2020 г. включително кандидатът за изборен член на ВСС трябва да представи в писмена форма подробна автобиография, мотивите си и концепция за дейността на ВСС, документи за съответствие с изискванията на закона, декларация, свързана с несъвместимостта или за обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при вземане на решения, за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по чл. 19а, ал. 1от ЗСВ. В същия срок Прокурорската колегия ще публикува документите на кандидата от кадровото му дело по чл. 30а, ал. 2 от ЗСВ, както и предоставената от ИВСС информация по чл. 13, ал. 1 от Правилата, касаеща извършени проверки на прокурор Иванов.

До 4 септември 2020 г. на Прокурорската колегия могат да се представят становища за кандидата и въпроси към него от съдии, прокурори, следователи, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност.

На интернет сайта на ВСС в раздел „Общо събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет“ своевременно са публикувани: предложението за номинацията на прокурор Иванов, поканата за свикване на Общо събрание, Правилата за провеждане на изборите на членове на ВСС, образец на декларацията за имотно състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес, както и списъкът на действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата за провеждане на избори, който включва 1540 прокурори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във