Параграф22 Daily

§22 Новини

Евгени Узунов оглави Районен съд – Бургас

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 11 гласа „за“ и 3 гласа „против“ Евгени Узунов за административен ръководител – председател на Районен съд – Бургас.

Той има над 13 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата му започва през 2007 г. като прокурор в Районна прокуратура – Бургас, след което през 2012 г. заема длъжност „съдия“ в Районен съд – Несебър, в периода 2015-2020 г. е негов административен ръководител, след което е изпълняващ тези функции. От 10.10.2020 г. и към момента е съдия в Районен съд – Бургас. Кандидатства за длъжността с желание да използва знанията, опита и енергията си за градивното развитие на съда, отчитайки отговорността за организацията и функционирането му като балансиран и устойчив, авторитетен и предвидим орган на съдебната власт, който предоставя качествено и срочно правораздаване. Като уникално предизвикателство пред длъжността, той посочва необходимостта от успешно реализиране на заложените от ВСС политики за преструктуриране на съдебната карта, внедряване на Единната информационна система на съдилищата, на електронното правосъдие, реформата в заповедното производство и други.

Като основни цели съдия Узунов си поставя запазване на добрия управленски модел в съда, повишаване на неговия авторитет и интеграция на новоназначените магистрати и съдебни служители чрез положителните примери на опитните им колеги. Като най-важна задача той набелязва запазването на здравето на колектива, посредством спазване на противоепидемичните мерки и безопасна работа в електронна среда. Планира се извършване на анализ на всички дейности в администрацията, за да се създаде алгоритъм за дейността на всеки служител, както и създаване на срочна платена стажантска програма, съвместно с „Юридическия факултет“ на Бургаския свободен университет. Предвижда се изработване, съвместно с Апелативен и Окръжен съд – Бургас, на правила за командироване на магистрати, промяна на вътрешните правила, свързани с препоръки на Инспектората към ВСС, въвеждане на препоръчани от Вътрешния одит на ВСС практики в дейността на председателя. Кандидатът има амбиция да инициира регулярни срещи с председатели на районните съдилища, с цел уеднаквяване на практиките при приложението на ЕИСС и другите софтуерни програми в съдебната власт, при събираемостта на вземанията и други, както и изработване на вътрешен механизъм за успешно реализиране на проекта на реформата на съдебната карта.

С поставените въпроси Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Севдалин Мавров - членове на ВСС, поискаха визия как ще отстоява независимостта на магистратите, относно мотивацията му да се кандидатира за поста, за отношенията в колектива и защо няма друг кандидат, за прогнозните резултати при прилагане на Модел 4 за реформа на съдебната карта, за перспективите за кариерно развитие и професионалната квалификация на съдиите в районните съдилища, както и за значението на предвидените териториални отделения към районните съдилища при решаване на проблема с натовареността. Поставени бяха въпроси във връзка с проекта за централизирано разпределение на заповедните производства, относно използването на видеоконференция при разглеждане на дела, и за взаимодействието на Районен съд – Бургас с частните и държавните съдебни изпълнители при събиране на публичните вземания.

Подкрепа за кандидатурата на Евгени Узунов заявиха Боян Новански, Даниела Марчева, Боряна Димитрова, Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров – членове на ВСС, както Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, които обърнаха внимание на притежаваните от него професионални и етични качества, на ценените от колегите му диалогичност и колегиалност, на показаната ангажираност и отговорност към съда и проблемите в съдебната система, включително при участие в работни групи на ВСС, акцентирано бе на притежавания от него административен опит, както и на получената подкрепа от Общото събрание на съдиите в Районен съд - Бургас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във