Параграф22 Daily

§22 Новини

Европейската комисия публикува първия доклад за състоянието на законността в ЕС

Европейската комисия представи днес първия доклад за върховенството на закона в ЕС. Докладът включва данни за всяка държава от ЕС и обхваща положителните и отрицателните събития в ЕС, се посочва в съобщението на комисията.

Данните сочат, че много държави имат високи стандарти в областта на върховенството на закона, но и че в ЕС съществуват сериозни предизвикателства в тази област. Отчитат се съответните промени, произтичащи от извънредните мерки заради пандемията от Ковид-19. Докладът обхваща четири основни посоки, силно свързани с върховенството на закона - националните правосъдни системи, законодателството за борба с корупцията, плурализма и свободата на медиите, други институционални въпроси, свързани с принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите, които са от съществено значение за ефективна система на демократично управление.

Целта на новия доклад е да се обогатят съществуващите възможности на ЕС с нов лост за предотвратяване и да се предизвика дебати изграждане на култура на върховенство на закона. Докладът следва да помогне на всички държави да проучат възможностите за преодоляване на предизвикателствата, за извличане на поуки от опита на другите страни и да покаже как върховенството на закона може да бъде допълнително укрепено при пълно зачитане на националните конституционни системи и традиции.

Някои държави от ЕС предприемат реформи за укрепване на независимостта на съдебната власт и намаляват на влиянието на изпълнителната или законодателната власт. Това включва и държави, в които независимостта на съдебната власт обичайно се възприема за голяма или дори много голяма. Специфичните за отделните държави оценки показват, че независимостта на съдебната власт продължава да буди притеснения в някои страни, довели до наказателни процедури или до процедури по член 7 от договора за ЕС. Осигуряване на подготвеността на правосъдните системи за цифровата ера също представлява предизвикателство за целия ЕС, а настоящата пандемия дава допълнителен тласък за ускоряване на необходимите реформи, свързани с цифровизацията.

Няколко държави са приели всеобхватни стратегии за борба с корупцията, докато други са в процес на изготвяне на такива стратегии. Ефективното им прилагане и наблюдението остават от ключово значение, за да се постигне напредък. Много държави са предприели или предвиждат предприемането на мерки за укрепване на законодателството за предотвратяване на корупцията и по въпросите, свързани с почтеността, а някои държави са приели мерки за укрепване на законите за борба с корупцията. Ефективността на наказателните разследвания, наказателното преследване и постановяването на присъди по дела за корупция, включително по високите етажи на властта, все още е проблем в няколко държави.

Гражданите на ЕС се радват на високи стандарти за свобода и плурализъм на медиите. Особено по време на пандемията медиите доказаха, че имат важна роля в борбата с дезинформацията. В доклада се изразяват притеснения за ефективността и наличието на подходящи ресурси, както и за опасностите от политизиране на медийните служби в някои държави. В оценките на някои държави са отбелязани случаи, в които са изразени сериозни притеснения по повод на политическия натиск върху медиите. В някои държави журналисти и други медийни работници са обект на заплахи и нападения, свързани с дейноста им, въпреки че някои държави са разработили действия и са създали структури и мерки в подкрепа и защита на журналистите.

Принципът на взаимозависимост и взаимоограничаване на институциите стои в основата на върховенството на закона, за да може властническите правомощия, упражнявани от всеки държавен орган, да подлежат на демократичен надзор. В някои държави са започнати конституционни реформи за укрепване на механизмите за взаимосвързаност и взаимоограничаване на институциите. Множество държави са въвели системни политики за приобщаване на заинтересованите страни и за това структурните реформи да бъдат резултат от широки обществени обсъждания.

Докладът показва, че прекомерното прибягване до приемането на законодателство по ускорена процедура и на извънредно законодателство може да породи притеснения за върховенството на закона. В целия ЕС гражданското общество остава ключов фактор за защитата на върховенството на закона и в повечето държави съществува благоприятна среда за гражданското общество. Съществуват примери за гражданско общество, изправено пред сериозни предизвикателства в някои държави заради закони, ограничаващи достъпа до чуждестранно финансиране, или кампании за оклеветяване.

Пандемията все още не е отминала и в някои държави все още се прилагат извънредни мерки или извънредно положение. В доклада се посочват част от въпросите, повдигнати в рамките на националните дебати и правната и политическата реакция на кризата. Например промяната или спирането на действието на обичайните национални механизми за взаимозависимост и взаимоограничаване на властите може да постави особени предизвикателства пред върховенството на закона. Има няколко добри примера, при които решенията на националните съдилища или участието на омбудсмана са оказали положително въздействие върху предприетите извънредни мерки.

Комисията заявява, че ще продължи да следи въпроса до постепенното премахване на извънредните мерки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във