Параграф22 Daily

§22 Новини

Европейският вектор на ПРБ

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет командирова Станислав Стойков – прокурор в Софийска градска прокуратура, като национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за първоначален период от две години, считано от 16 юли 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия, като запазва за периода на командироване правото си да получава полагащото му се трудово възнаграждение за заеманата от него длъжност като прокурор.

Колегията възложи на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС да уведоми дирекция „Човешки ресурси“ на Министерство на външните работи за взетото решение за предприемане на необходимите последващи действия.

Станислав Стайков е одобрен за участие в процедурата на ЕК за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите към ЕК за вакантна позиция OLAF–D-1 с решение на Прокурорската колегия по протокол № 1/16.01.2019 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурите на Светослав Стойнов – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна и на Елка Ваклинова – прокурор в Софийска градска прокуратура, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST),  за вакантни позиции JUST-В-2.

Документите на кандидатите ще бъдат предоставени на Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред. 

Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ на ЕК е обявила на 17.05.2019 г. вакантни позиции за командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“, с краен срок за изпращане на кандидатурите в МВнР – 21.06.2019 г. Съгласно функционалната характеристика, избраният кандидат ще подпомага координирането, дефинирането и прилагането на политиките на Съюза в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и наказателни процесуални права и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във