Параграф22 Daily

§22 Новини

Финансово-административни решения на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а" от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Галина Щерева Радева (освободена, с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/16.03.2020 г. от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив), с отличие „личен почетен знак първа степен - златен", за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ - Жасмина Стойчева Колева - прокурор в Районна прокуратура – Варна, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, Цветанка Валентинова Асенова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Благоевград, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“, Павел Хайк Манукян - прокурор в Районна прокуратура – Айтос, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, както и Антоанета Иванова Маркова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас, Пламен Митков Славов и Яница Николова Колева - прокурори в Районна прокуратура – Сливен, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с 10 гласа „За“ и нито един глас „Против“ даде съгласие, на основание чл. 138, т. 5 от ЗСВ, да се извърши актуализация на заплатите на служителите от Бюрото по защита при главния прокурор, считано от 01.01.2020 г. като в размер до 8% да бъде актуализирана заплатата на служителите от специализираните структури, назначени по Закона за Министерството на вътрешните работи и лицата, работещи по трудови правоотношения и в размер до 3% на служителите на ръководни и експертни длъжности, назначени по Закона за държавния служител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 30, ал. 5, т. 13 от ЗСВ статистически данни за разследваните досъдебни производства през 2019 г. в Национална следствена служба, следствените отдели при окръжните прокуратури, Специализираната прокуратура и Софийска градска прокуратура, като информацията ще бъде публикувана на интернет страницана на ВСС в раздел „Статистика“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във