Параграф22 Daily

§22 Новини

Финансово-бюджетни решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие консолидирания годишен финансов отчет на съдебната власт, който включва баланс, отчет за приходите и разходите, отчета за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2019 г., обяснителна записка и приложенията към нея, като упълномощи Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет и разпоредител по бюджета на съдебната власт, да подпише и представи на Министерство на финансите отчет за изпълнението на бюджета на съдебната власт, съгласно чл. 366, ал. 1 от ЗСВ.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекции по бюджета на Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието за 2020 г., с цел осигуряване на средства за възнагражденията и средствата за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на 83 кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи от випуск 2019/2020 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет намали §02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ на ВСС с 862 088 лв. и увеличи същия параграф на Националния институт на правосъдието с 862 088 лв., намали §05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели на Висш съдебен съвет с 282 765 лв. и увеличи същия параграф на Националния институт на правосъдието с 282 765 лв.

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди бюджетите за дейността на учебните и почивни бази на Върховния административен съд и Върховния касационен съд за 2020 г., в рамките на утвърдените им бюджети, съгласно приложението.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да бъде извършен разход с код 90 от Софийски градски съд в размер на 61 522,50 лв. за възстановяване на държавна такса, във връзка с постигната спогодба, съгласно протокол от 04.12.2019 г. и определение №6639/10.12.2019 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-9-състав.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекция по бюджета за 2020 г. на ВСС и Районен съд – Петрич по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 28 125 лв. за изплащане на възнаграждения на вещи лица по образувани дела за положен нощен труд от служители на ГД „Гранична полиция“ и ОД на МВР Благоевград. Средствата в размер на 28 125 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекция по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд – Карнобат за 2020 г. с 1 730 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на един брой климатик за съдебна зала №3, като съответно намали §52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 730 лв. и увеличи§52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд – Карнобат.

Пленумът на Висшия съдебен съвет остави без уважение искане с рег. № 1158/20.01.2020 г. от управителя на „Бета плюс“ ЕООД за разсрочено плащане на равни месечни вноски на задължения в размер на 10 422, 43, от които 5 264, 52 лв. – за наем за периода от месец април 2019 г. до 13.08.2019 г., произтичащи от договор за наем № 51/08.05.2018 г., сключен между ВСС, чрез директора на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването, както и 5 157, 91 лв. – за консумативни разходи от месец септември 2018 г. до 13.08.2019 г.

Дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да изпрати преписката, чрез главния секретар на ВСС, на дирекция „Правна“ за предприемане на действия за съдебно събиране на посочените суми, ведно с начислените лихви, неустойки и разноски, по законоустановения ред.

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще изпрати решението на главния секретар на АГП и директора на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването, за сведение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във