Параграф22 Daily

§22 Новини

Финансово слаби автопревозвачи загубиха лицензите си поради изискванията на закона

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “СТИ БГ” ООД от Кюстендил, ул. “Гороцветна” № 35, че започва производство за временно спиране на дейността нa „СТИ БГ” ООД за извършване на обществен превоз на товари.

С доклад от 18 юли 2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Кюстендил е предложил правата, произтичащи от притежавания от „СТИ БГ” ООД лиценз на Общността за превоз на товари да бъдат прекратени. От направена справка в отдел “Лицензи” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че превозвачът „СТИ БГ” ООД не e представил изискуемите документи, с които да гарантира, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. С това превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за финансова стабилност, уредени с Регламент № 1071/2009 г. на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач в ЕС.

За да отговаря на изискването за финансова стабилност, превозвачът следва да може по всяко време на счетоводната година да посреща своите финансови задължения. За целта предприятието доказва чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполага със собствен капитал, възлизащ най-малко на 9 000 евро, когато се използва само едно превозно средство, и на 5 000 евро — за всяко следващо използвано превозно средство. Също така е регламентирано, че компетентният орган може да се съгласи или да изиска предприятието да докаже финансовата си стабилност чрез удостоверение като например банкова гаранция или застраховка, включително застраховка за професионална отговорност от една или повече банки или други финансови институции.

В чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози е записано изискването, че за да му бъде издаден лиценз на Общността, превозвачът следва да отговаря на изискванията за финансова стабилност, които са изпълнени ако превозвачът, съгласно чл. 7, ал. 6 от Закона за автомобилните превози, разполага с достатъчно ресурси, с които може да гарантира за нормалното стартиране и функционирането на транспортното предприятие и няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за финансова стабилност, на същия се налага принудителна аминистративна мярка – временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на пътници и товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца.

Освен това със заповед на изпълнителния директор на ИА-АА се прекратяват правата, произтичащи от лиценз № 05836 за извършване на превоз на товари на територията на Република България, издаден на „УЛТРА 2010” OOД, от. Варна, ж. к. “Трошево” , бл. 16.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във