Параграф22 Daily

§22 Новини

Финансово-стопански решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри разходите за командировки на членовете на ВСС за IV-то тримесечие на 2020 г. в размер на 1 115,91 лв., както и на председателя на Върховния касационен съд в размер на 56,12 лв. Пленумът на ВСС прие за сведение информацията на председателя на Върховния административен съд, главния прокурор на Република България, главния инспектор на Инспектората към ВСС и директора на Националния институт на правосъдието, според която за посочения период не са им изплащани средства за командировки. Не са изплащани командировъчни пари и на членовете на ВСС, участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности по европейски и международни програми.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за безвъзмездно придобиване управлението на недвижим имот от  ВСС за нуждите на Прокуратурата на Република България и упълномощи представляващия ВСС да отправи искане до министъра на икономиката в тази връзка.  Имотът се намира гр. Варна, район „Приморски“, курортен комплекс „Чайка“ и представлява комплекс от сгради, предназначен за почивна станция. Комплексът е функционирал целогодишно до 2015 г., вкл. и разполага с 74 бр. двойни стаи и 9 бр. апартаменти или максимален леглови капацитет на базата е 182 бр. души, ресторант със 100 места и конферетна зала с около 80 места. Сградите се нуждаят от освежителни ремонтни дейности, профилактика и дооборудване на съществуващите инсталации, като не е налично обзавеждане и оборудване.

Предложението на главния прокурор на Република България за придобиване на имота предизвика дебат, като бяха направени предложения за изготвяне на анализ по отношение използването на почивните бази на Прокуратурата, както и на годишна база да се предостави информация за дължимите данъци и такси. Коментирани бяха съществуващите възможности за отдих на магистратите и съдебните служители в наличните бази на съдебната власт.

Пленумът на Висшия съдебен съвет направи корекции по бюджетите Прокуратурата на Република България и на осем съдилища. Бюджетът на ПРБ за 2021 г. е увеличен с 1 143 284 лв. – неусвоената част от предвидените средства за основни ремонти през 2020 г. Те са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт и ще бъдат използвани за изпълнение на обекти, включени в инвестиционната програма на ВСС. На ПРБ се предоставят също 1,150 млн. лв. – неусвоената част от целеви средства за изпълнението на функцията на Бюрото по защита при главния прокурор по чл. 14, ал. 3, т. 4 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. С ПМС № 33/28.02.2020 г. са обезпечени функциите на Бюрото по защита при главния прокурор с 5 млн. лв., като посочената сума не е усвоена до 31.12.2020 г.

Пленумът даде съгласие за извършване на разходи от Софийски градски съд и Софийски окръжен съд за възстановяване на държавни такси, както и от Софийския районен съд за възстановяване на сума по обезсилен изпълнителен лист.

С решение на Пленума се увеличава бюджетът на Районен съд – Свиленград, със 79 784 лв. – неусвоена част от предвидените средства за изпълнение на сключен договор за строително-ремонти дейности за обект „Проектиране и изграждане на паркинг за автомобили“. Строителните дейности по него са отложени за 2021 г., поради зимния сезон.

Увеличени са бюджетите на Административен съд – София-град с неусвоената част от целево предоставени средства през 2020 г. за изработка, доставка и монтаж на козирки на фасадата, на Районен съд – Панагюрище за извършване на авариен ремонт на покрив и на Административен съд – Велико Търново за неотложен ремонт на част от прозорците в техните съдебни сгради.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекции по бюджета на Районен съд – Монтана за 2021 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен модул „Електронни справки чрез RegIX“ към програмна система „JES“ в общ размер на 600 лв., включващ стойността на модула и на едногодишната му поддръжка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във