Параграф22 Daily

§22 Новини

Галя Наумова отново начело на Районен съд – Никопол

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 8 гласа „За“ Галя Величкова Наумова за втори мандат за административен ръководител – председател на Районен съд – Никопол.

Галя Наумова има над 21 години юридически стаж, от които над 16 години като съдия. В Районен съд - Никопол работи от 2005 г., като в периода от 12.05.2015 г. до 12.05.2020 г. е била председател на съда, след което е определена за и. ф. административен ръководител.

В Концепцията си за стратегическо управление кандидатът анализира дейността на съда през първия си мандат като отчита установените добри практики и постигнатите резултати, и набелязва цели за развитието на съда и мерки за тяхното достигане.

Съдия Наумова мотивира кандидатурата си с получената „подкрепа на магистратите и служителите в РС - Никопол, както и на адм. ръководители на съдилищата в съдебния район на ПЛОС и на институциите, с които работим“. Сред определените приоритети са развитие и усъвършенстване на кадровия потенциал за постигане на оптимално качество на съдебната дейност и високо ниво на обслужване; повишаване качеството на правораздаването; развитие на електронното правосъдие и засилване на общественото доверие към съда. Обърнато е внимание на прилагането на механизмите за управление на делата, намаляване на тяхното забавяне и прилагане на съществуващите добри практики за срочно съдопроизводство в съответствие с вида и сложността на делата. Сред конкретните мерки са ежегоден анализ на продължилите над една година производства в съда; популяризиране на възможността за използване на електронна кореспонденция със страните по делото; ежемесечен анализ на върнатите от горна инстанция актове; уеднаквяване на съдебната практика по определени видове дела, с тези от съдилищата в съдебния район; информиране на обществеността за дейността, утвърждаване на добри практики по управление на бюджетни средства, както и на открит, ясен и последователен стил на управление.

Въпроси към кандидата зададоха Боян Новански, Атанаска Дишева и Даниела Марчева – членове на Съдийската колегия на ВСС, във връзка с принципите в Модел 4 за реформа на съдебната карта на съдилищата, неговото съответствието с нуждите на правораздаването, отношението на местната общност към предложеното преобразуване на Районен съд – Никопол в териториално отделение и наличието на затруднения при работата с ЕИСС.

Съдия Галя Наумова бе подкрепена от членовете на Съдийската колегия Боян Новански, Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева и Даниела Марчева. Те се обединиха, че кандидатът отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността, има успешен първи мандат и е получила положителна оценка от своите колеги за своите управленски умения, както и за способността й за работа в екип. Като допълнителен аргумент бе посочен фактът, че никой от останалите съдии не се е кандидатирал за поста, което означава, че тя има индиректната подкрепата на своите колеги, които са се обединили около нейната кандидатура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във