Параграф22 Daily

§22 Новини

Гергана Мутафова - член на ВСС, поиска незабавна проверка на изпълнението на ръководения от нея проект

Извършване на незабавна пълна проверка от началото на изпълнението на ръководения от Гергана Мутафова – член на Висшия съдебен съвет, проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, Договор № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ) е изискана от представляващия ВСС и от изпълняващия длъжността главен секретар на ВСС.

В тази връзка е изпратено уведомително писмо до Управителния съвет на Съюза на съдиите в България (УС на ССБ).

Изисканата проверка е във връзка със сигнал и предложение от УС на ССБ, по повод внедряването на ЕИСС. Целта е установяване законосъобразността на извършените разходи по одобрените в проекта дейности, на получените от екипа по организация и управление възнаграждения, както и на изпълнението на възложените задължения в съответствие с подписания договор за предоставяне на БФП с Управляващия орган на ОПДУ, в т.ч. и с Формуляра за кандидатстване и Детайлния план на проекта. Настоява се да бъде установено допуснати ли са грешки от екипа за организация и управление, водещи до неизпълнение на поети ангажименти в стратегически документи, както и съответствието на действията му с Докладите на Комисията до Европейския Парламент и Съвета, относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка.

Обект на проверката ще бъдат оценка на риска и последствията от неизпълнение на дейностите по проекта върху съдебната система.

В писмото Гергана Мутафова се ангажира резултатите от проверката своевременно да бъдат предоставени на УС на ССБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във