Параграф22 Daily

§22 Новини

Глад за кадри в "Гранична полиция" заради нова система по ГКПП

Вътрешното министерство трескаво търси възможност за попълване на незаети щатни бройки в някои от звената си. Едно от тях е "Главна дирекция "Гранична полиция", която изпитва глад за кадри, във връзка с предстоящото въвеждане в действие на Системата на Европейския съюз за влизане/излизане (СВИ).

Системата е създадена с Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 г., като цели подобряване на управлението на външните граници на общността. Това ще стане чрез нов механизъм за проверка как гражданите на трети страни  спазват разрешения срок за краткосрочен престой на територията на държавите членки, който да регистрира по електронен път времето и мястото на влизане и излизане.

Системата ще замени досадното подпечатване на паспортите на граждани на трети страни, което се прилага за всички държави членки. Тя ще функционира на външните граници на държавите членки от Шенген. Това се отнася и за външните граници на България, за която проверката за приложимите Шенгенски процедури е завършена успешно и са приведени в действие разпоредбите, отнасящи се до Шенгенската информационна система (ШИС).

Системата ще се прилага и на вътрешните граници на България, където проверките все още не са премахнати. Същевременно на такива граници следва да се прилагат специални разпоредби относно функционирането на системата и използването ѝ с цел да се свият процедурите за гранични проверки, без това да засяга нивото на сигурност, правилното функциониране на СВИ, както и останалите задължения за граничен контрол по силата на Кодекса на Шенгенските граници.

Изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2226 трябва да приключи към септември 2022 г., като условие за успешно стартиране на СВИ е готовността на всички държави членки да прилагат специфичната архитектура на информационната система.

Подготовката по въвеждането на системата в експлоатация е свързана с реорганизация на работните процеси на българските ГКПП. Необходимо е също така внедряване на ново технологично оборудване: изграждане на компонентите за интеграция със системата по сухопътни, морски, речни и въздушни граници - 27 ГКПП; изграждане на пътнически терминали за гранична проверка на пътниците от автобуси, осигуряване на ново техническо оборудване по границите - устройства за снемане на биометрия и резервиране на мрежовите
устройства, осигуряващи достъп до ГКПП.

На ГКПП на въздушни и сухопътни граници, където има изградени пътнически терминали, вариантите за гранична проверка в условията на СВИ могат да включват поставянето на електронни гишета за автоматизиран граничен контрол, преустройство при възможност на съществуващите кабини за граничен контрол или изграждането на нови, в т. ч. допълнителни пътни ленти за проверка на пътниците.

Всичко това предполага и съответно кадрово обезпечаване на работните процеси, свързани с граничните проверки, опазване на обществения ред и сигурността в граничната зона, надеждността и ефективността на информационно - технологичното осигуряване на системата.

По тази причина МВР търси възможност за използване на резерва от неразпределени по структурите на министерството щатни бройки за държавни служители и за лица, работещи по трудово правоотношение. За целта е подготвен проект за изменение на Правилника за устройството и дейността на МВР. Една от промените се отнася до резерва от неразпределени щатни бройки. Както сочи досегашният правилник на МВР, резервът се използва за оптимизиране числеността на структурите при значително увеличаване на функционалните им задължения. Условието за използването му е в съответната структура да няма незаети щатни бройки.

Това условие пречи за осигуряване на необходимия кадрови капацитет на "Гранична полиция"  за прилагане Системата на Европейския съюз за влизане/излизане (СВИ). Дирекцията разполага с над  6880 щатни бройки, и е практически невъзможно да няма вакантни длъжности. Някои от тези длъжности остават незаети за по-дълъг период от време, тъй като за тях се изисква специализирано обучение и квалификация, а подборът на подходящи кандидати отнема много време.

В края на октомври 2021 г. в ГДГП има 389 незаети щатни бройки, от които 148 за държавни служители с висше образование, 207 за държавни служители със средно образование и 34 за лица, работещи по трудово правоотношение. Голяма част от наличните вакантни длъжности са в процес на усвояване по различните направления на дейност и не могат да бъдат използвани за кадрово обезпечаване на СВИ. Освен това не е целесъобразно да се използва ресурса от вакантни длъжности в областните дирекции на МВР.

Този проблем е валиден и по отношение на останалите структури на МВР, изпълняващи оперативно-издирвателна, охранителна дейност, дейност по разследване на престъпления и осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Предложените нормативни изменения ще създадат възможност за използване на резерва, без това да е обусловено от липсата на вакантни длъжности в съответните структури. Така в краткосрочен план ще може частично да бъде осигурен необходимия персонал за изпълнението на предстоящите задачи на ГДГП, свързани с въвеждането в експлоатация на СВИ, пишат вносителите в мотивите си. Наред с това ще се реши принципно въпроса за по-оперативно управление на резерва от незаети щатни бройки при необходимост от подпомагане дейността на структурите на министерството.

В проекта се предлага да отпадне изискването за задължително прилагане на съществуващата методика при анализирането на числеността на персонала на общата и специализирана администрация в министерството. Тя се прилага от октомври 2015 година. Потитът през изминалите години обаче сочи, че тя е по - ефективна за анализ на администрации с по - малка численост, еднородни дейности и концентрирани в едно населено място. В МВР са изградени над 60 структури, част от които са териториални, с обща щатна численост от 49 798 бройки. Многобройните нормативни промени и организационно - структурните реформи в МВР водят до неустойчивост на щатовете. Проблемът ще се изчисти с отпадането на методиката, смятат вносителите, които очакват предложения по публикувания проект в сайта за обществени консултации на Министерския съвет.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във