Параграф22 Daily

§22 Новини

Гражданската колегия на ВКС разясни договора за наем

Съгласно чл. 228 ЗЗД с договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползуване, а наемателят - да му плати определена цена. От тази дефиниция следва, че между страните по договора за наем трябва да се постигне съгласие по два въпроса: относно вещта, която се предоставя за временно ползване, и относно цената, която наемателят дължи срещу предоставеното му ползване. Това са съществените елементи на този вид облигационно правоотношение.

Договорът за наем е акт /действие/ на управление на вещта. Действие от такъв характер може да бъде извършено от всеки, който разполага с управителни правомощия. Когато се касае до отдаване под наем на съсобствена вещ, следва да се съобрази правилото на чл. 32, ал. 1 ЗС, според което общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ.

Договорът за наем е неформален: за валидното му сключване не е необходимо да се спази някаква форма. Ето защо той може да се сключи в писмена форма, в устна форма или с конклудентни действия. В съдебната практика е посочен случай, при който даването на банкова сметка от ищците за получаването на наемната цена в качеството им на наемодатели би се тълкувало като волеизявление чрез конклудентни действия, с което биха се обвързали от договора за наем.

При съсобствените вещи такова конклудентно действие може да съставлява получаването на ежемесечни парични суми, пропорционални на идеалната част от правото на собственост на съответния съсобственик в общата вещ, и невъзстановяването на тези суми на платеца. На така извършените действия следва да се придаде значението на съгласие - както от страна на получателя - съсобственик на вещта в качеството му на наемодател, така и на заплатилия съответната парична сума в качеството му на наемател, за наличието на облигационно отношение, изразяващо се в договор за наем между тези страни. Това е така, защото от съдържанието на посочените действия може да се заключи за наличието на съвпадащи волеизявления по един от съществените елементи на договора за наем - цената.

Facebook logo
Бъдете с нас и във