Параграф22 Daily

§22 Новини

Христо Анчев става военно-окръжен прокурор на Пловдив

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе събеседване с двамата кандидати в процедурата за избор за назначаване на длъжността административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив – Димо Димитров Бъчваров – изпълняващ функциите „административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив и Христо Атанасов Анчев – „заместник-военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив. На основание чл. 194б, ал. 1 от ЗСВ, проведе избор и единодушно, с 8 гласа „За“ и нито един глас „Против“, подкрепи кандидатурата на Христо Анчев.

Прокурор Христо Анчев притежава над 20 години юридически стаж, като започва професионалната си кариера като „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Пловдив, която длъжност заема от 02.07.2001 г. до 01.07.2003 г. В периода от 02.07.2003 г. до 19.10.2015 г. е преназначен на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, като от 04.06.2012 г. до 19.10.2015 г. е командирован в Окръжна прокуратура – Пловдив. С Решение на ВСС по Протокол №50/08.10.2015 г. е назначен на длъжност „заместник-административен ръководител – заместник военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, която длъжност заема от 19.10.2015 г. до настоящия момент.

Според становища на КАК и КПЕ към ПК на ВСС, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Анчев, като той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества спрямо длъжността „административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив.

Според концепцията си за стратегическо управление на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, мотивацията на прокурор Анчев за заемане длъжността „административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив се базира на основание натрупания професионален опит и на твърдото му убеждение, че придобитите до настоящия момент умения в системата на прокуратурата, ще му дадат възможност адекватно да отговори на високите изисквания на длъжността. Дългогодишната му работа в три различни прокуратури му дават увереност, че ще се справи с функциите на административен ръководител.

Facebook logo
Бъдете с нас и във