Параграф22 Daily

§22 Новини

И след Гешев Прокурорската колегия на ВСС ще върви по гешевски

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани предложенията на прокурори от Прокуратурата на Република България за издигане кандидатурите на Владимир Чавдаров - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна, Владимир Николов – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, Николай Димитров – завеждащ отдел 03 „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура и Красимира Филипова – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура.

Владимир Чавдаров - апелативен прокурор на АП – Варна има над 28 години юридически стаж, като професионалната му кариера започва през 1999 г. и последователно в периода до 2005 г. заема длъжностите „военен следовател”, „прокурор” и Заместник военно- окръжен прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София. От 2005 г. е административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура – Варна, а в периода от 2010 г. до 2018 г. е окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Варна. През 2018 г. е избран за апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна, където работи и към настоящия момент. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България. Вносителите на предложението посочват, че прокурор Чавдаров има голям административен опит и висока професионална квалификация. Предложителите считат, че „със своя натрупан ценен прокурорски и административен опит той успешно ще представлява и ще защитава интересите на магистрати и служители, а и на съдебната система като цяло, издигайки нейния авторитет“.

Владимир Николов - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен започва професионалната си кариера в системата на Прокуратурата на Република България през 2007 г. в Районна прокуратура – Плевен, като до 2021 г. заема последователно длъжностите „младши прокурор“, „прокурор“, заместник районен прокурор и административен ръководител на органа. През 2021 г. е избран за окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, където работи и до настоящия момент. Той е председател на Асоциацията на прокурорите в България, като два мандата е бил член на Управителния съвет. Прокурор Николов притежава дългогодишен опит и в преподавателската дейност - временен преподавател към НИП; преподавател към дистанционната програма към НИП; лектор в ERA и към Националната комисия за трафик на хора и различни неправителствени организации. Прокурорите издигнали кандидатурата му, посочват че той познава детайлно спецификите в работата на ПРБ на районно и окръжно ниво, както и че „той притежава необходимите лични, професионални и нравствени качества да защитава и отстоява авторитета и независимостта на съдебната власт, на ПРБ, както и професионалните интереси на българските прокурори“. Ползва се с доверието както на своите колеги, на членовете на АПБ, на представители на научните среди, както и на международни институции, с които съсловната организация на прокурорите поддържа постоянен контакт.

Николай Димитров - завеждащ отдел 03 „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура започва професионалната си кариера през 1997 г. като прокурор в Софийска районна прокуратура. През 1999 г. е прокурор в Софийска градска прокуратура, като в периода от 2004 г. до 2006 г. е заместник градски прокурор. В периода от 2006 г. до 2015 г. е прокурор в Апелативна прокуратура – София, след което е назначен във Върховна касационна прокуратура, където работи и към настоящия момент. Прокурор Димитров е участвал в множество стажове, международни срещи, семинари и конференции, както и в програма за обмен на магистрати на Европейската комисия в Република Франция през 2005 г. Присъствал е на срещи на ръководителите на апелативните съдилища и прокуратури на столиците на Европейския съюз през 2008 г. в Париж, 2009 г. в Рим и 2010 г. в Берлин. Предложителите сочат, че „в отношенията си с колегите проявява добронамереност, отзивчивост, толерантност и откритост. Притежава чувство за справедливост и се отнася отговорно към възложените му задачи. Умее да работи в колектив, да взема бързи и адекватни решения. Ползва се с добро име и е уважаван от колегите“.

Красимира Филипова - заместник на главния прокурор при ВКП притежава значителен професионален и административен опит, като е преминала през всички нива в структурата на Прокуратурата на Република България. В периода от 2001 г. до 2003 г. последователно заема длъжностите „младши прокурор“ и „прокурор“ в Районна прокуратура – Ботевград, а от 2003 г. до 2010 г. е прокурор, заместник районен прокурор и и. ф. административен ръководител на Районна прокуратура - Костинброд. От 2010 г. до 2014 г. е заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София и от 2014 г. до 2019 г. е заместник на административния ръководител на Апелативна прокуратура – София. Прокурор във ВКП става през 2019 г., като от 2020 г. и към настоящия момент е заместник на главния прокурор и ръководи работата на прокурорите от отдел „Съдебен“ и отдел „Административен“. Специализирала е във Френската национална школа на магистратурата в гр. Париж и гр. Бордо. Участвала е в международни стажове и обмени във Франция, Испания, Германия, Швеция, Унгария и Словения. От 2007 г. е временен преподавател в НИП. Със заповеди на главния прокурор от 2017 г., 2019 г. и 2021 г. е поощрявана за отлично изпълнение на служебните задължения и доказана висока квалификация с предметни награди и „служебна благодарност“.

В предложението е посочена високата оценка за резултатите от участията на Красимира Филипова в различни междуведомствени формати, работни групи и обучителни мероприятия. Отчетено е, че тя продължава активната си работа за подобряване на между институционалното сътрудничество на ПРБ и взаимодействието с неправителствения сектор в различни области. Като заместник министър на правосъдието и член на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, тя е показала високи организационни умения за сформиране и ръководене на екипи от специалисти при изготвяне на законопроекти за изменения и допълнения на Закона за съдебната власт, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Наказателно - процесуалния кодекс, Наказателния кодекси и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във