Параграф22 Daily

§22 Новини

Яна Колева e втори мандат председател на Районен съд-Бургас

Висшият съдебен съвет единодушно с 18 гласа „за” избра за втори мандат Яна Димитрова Колева за председател на Районен съд-Бургас. Тя има над 17 г. юридически стаж, от които над 14 са в органите на съдебната власт като съдия. Била е магистрат в Районен съд – Бургас като е заемала административните длъжности заместник председател в периода 2004-2009 г. и председател от 2009 г. до настоящия момент.

В концепцията си съдия Колева определя четири приоритетни цели, чрез които ще се утвърдят достигнатите стандарти и ще се постигне необратимост на процесите, касаещи подобряване на управлението на съда и ефективността на правосъдието: създаване на благоприятна работна среда, допринасяща за ефективно и ефикасно управление на съда, усъвършенстване и подобряване на управленските работни процеси, повишаване компетентността и капацитета на участниците в дейността на съда, подобряване на достъпа до правосъдие, повишаване на прозрачността и публичността в работата на съда чрез активни форми на комуникация с всички заинтересовани страни.

Сред конкретните мерки за изпълнение са инсталиране на звукозаписна техника във всички зали, периодичен анализ и оценка на приетите времеви стандарти за разглеждане на наказателни и граждански дела, ежемесечен контрол по отношение срочността на работата, уеднаквяване на съдебната практика чрез провеждане на общи събрания в Районен съд – Бургас и съвместно с Окръжен съд – Бургас и Административен съд – Бургас, анализ на причините за отлагане на делата и предприемане на мерки за тяхното минимизиране. Предвижда се създаването на регистър на отводите, усъвършенстване процеса на призоваване и популяризиране на възможностите за електронно призоваване на страните и електронен обмен на данни с вещите лица. С цел повишаване на квалификацията ще се въведе модел за вътрешни обучения, както и обучение на съдебните заседатели и вещите лица. Ще се запази практиката свързана с реализираните до момента активни мерки за борба с корупцията и конфликта на интереси, поддържането на широк спектър от услуги предоставяни по електронен път, въвеждане в реално действие на ЕИСПП, оптимизиране комуникацията с обществеността, извършване на периодичен граждански мониторинг върху работата на съда, продължаване на съвместни инициативи и сътрудничество с Бургаския свободен университет, както и предприемане на инициативи за насочване на страните към възможните способи за ускорено и извънсъдебно решаване на спорове чрез информационни кампании и сътрудничество с останалите съдилища и със сформираните Центрове по медиация.

В Концепцията се предлага реализиране на информационна кампания сред заинтересованите групи за възможностите за използване на изградената в съдебна палата „стая за деца“ и съдебна зала за изслушване на деца и разглеждане на дела, по които се засягат техни интереси, както и прилагане на съдебни процедури, съобразени с детската психиката и развитие. Ще продължи сътрудничеството с Центъра за обществена подкрепа – Бургас и отдел „Закрила на детето“ с цел популяризиране на новите услуги „Контактен център преди, по време и след развод“, както и „Информационна кампания за деца и родители в процес на развод“. Предвижда се въвеждане на разработените в рамките на проект „Правосъдие - приятел на детето“ стандарти за детско правосъдие и обучение на магистратите и съдебните служители за тяхното прилагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във