Параграф22 Daily

§22 Новини

Янко Чавеев остава начело на Районен съд – Своге

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 12 гласа „за“ Янко Чавеев за втори мандат административен ръководител – председател на Районен съд – Своге. Той има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт. През периода 2005 г. – 2007 г. е младши съдия в Окръжен съд – София, като от 02.10.2005 г. до 21.03.2007 г. е командирован в Районен съд – Самоков. След назначаването му на длъжност „съдия“ в Районен съд – Самоков, е командирован в Районен съд – Своге. В периода 12.12.2014 г. – 12.12.2019 г. е административен ръководител – председател на Районен съд – Самоков, след което и към настоящия момент е изпълняващ тези функции.

Кандидатурата на съдия Чавеев за втори мандат административен ръководител е предложена от Общото събрание на съдиите от Районен съд – Самоков. Получената подкрепа и личната ангажираност на кандидата с колектива и институцията, са основните мотиви да участва в процедурата. Като равносметка за изминалия мандат, той посочва своя принос за утвърждаване на обществения авторитет и административния капацитет на съда. Кандидатът откроява три основни цели за неговото развитие – повишаване на качеството на правосъдната дейност; улесняване на достъпа на гражданите до правосъдие и подобряване на обслужването им, както и утвърждаване на административния и информационен капацитет на съда. За тяхното постигане се предвижда иницииране на диалог с магистратите за изготвяне на график на съдебните заседания, позволяващ им да участват в обученията на Националния институт на правосъдието; изготвяне на ежемесечни справки за ненасрочените дела и за неизписаните в срок съдебни актове, разкриване на длъжност за съдебен помощник, който да подпомага съдиите при срочното и качествено разглеждане на делата. Планира се разработване на вътрешни правила за предоставяне на достъп до дела чрез Единния портал за електронно правосъдие, свързване на деловодната система на съда с ПОС-терминал, както и публикуване на повече съдържание на интернет сайта на съда. Съдия Чавеев ще насърчава участието на съдебните служители в тематични обучения, запознаването им със съвременните информационни достижения и обмяната на опит. Той посочва необходимост да се осигури цяла длъжност за системен администратор на съда, предвид тенденцията за дигитализация на правосъдието, както и за въвеждане на софтуер за трансформация на човешки глас в писмен текст, което ще позволи на съдебните секретари да изпълняват по-пълноценно своите функции. Като основен проблем на съда се посочва недостигът на служебни помещения.

Въпроси към кандидата поставиха Атанаска Дишева и Олга Керелска - членове на ВСС, като поискаха мнението му за работата на съда с Единната информационна система на съдилищата и модула за изчисляване на натовареността, за техническата обезпеченост и проблемите със сградния фонд.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Чавеев заявиха Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева – членове на ВСС, като се аргументираха с изградената от него кариера на безупречен професионалист, със задълбочено чувство за справедливост, принципен, взискателен към себе си и другите, толерантен и дисциплиниращ. Акцентирано бе на неговия успешен ръководен мандат, на отличното му представяне в изслушването пред Съдийската колегия, както и на обосноваността на тезите, представените пред Общото събрание на съда, издигнало неговата кандидатура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във