Параграф22 Daily

§22 Новини

Ясни са условията за кандидатстване по Малката грантова схема на Програма BG 15

Министерството на правосъдието, в качеството си на Програмен оператор на Програма BG 15 "Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане", организира Информационно събитие за потенциалните бенефициенти по Малката грантова схема на Програма BG 15 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.


Основните цели на Малката грантова схема са подобряване на практическите умения и знания на персонала в местата за лишаване от свобода, да се изградят социални умения на осъдените лица, да се обхванат специфичните потребности на уязвимите групи при изграждането на социални умения и да се подобри тяхната ресоциализация.


В съответствие с Регламента за изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 допустими кандидати по Малката грантова схема са организации, обществени или частни, търговски или нетърговски, както и неправителствените организации, учредени и регистрирани като юридически лица в България, както и междуправителствени организации, извършващи своята дейност в България.


Финансовият ресурс по Малката грантова схема е в размер на 1 221 449 евро. Минималната стойност на проектите трябва да е 30 000 евро, а максималната стойност не следва да надхвърля 100 000 евро.


Срокът за изпълнение на проектите е 12-16 месеца, след подписване на договор с Програмния оператор за безвъзмездна финансова помощ, но не по-късно от 30 април 2016 г. Подробните изисквания за допустимост, критерии за подбор, описание на процеса на подбор и структурата на вземане на решения са описани в Насоките за кандидатстване по Малката грантова схема.


Информация за поканата, формулярите и Насоките за кандидатстване са достъпни на интернет страницата на програмата http://nfm.mjs.bg/nfms и на интернет страницата на Министерството на правосъдието https://mjs.bg, в раздел "Международна дейност".

Facebook logo
Бъдете с нас и във