Параграф22 Daily

§22 Новини

Има вече математически модел за усъвършенстване в структурно отношение на МВР

На работна среща ръководството на Министерството на вътрешните работи представи пред синдикалните организации на служителите разработения Математически модел за анализ на ефективността при използване на служителите с полицейски правомощия в областните дирекции на МВР.

Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков конкретизира, че представените идеи за промени в Закона за МВР са главно в две насоки: Извеждане на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ от МВР и превръщането ѝ в държавна агенция, модерна, добре съоръжена и със задачи, надхвърлящи пожарогасенето; Усъвършенстване на структурите на МВР, оптимизация на кадрите и съотношението на служителите с полицейски и с административни функции. Стъпвайки върху 14 основни показателя, които включват брой на населението, криминогенна обстановка, местоположение и други критерии, екипът, работил по изготвянето, предложи на ръководството модел, който е съгласуван с всички структури на МВР в страната, уточни министър Рашков, като изрази увереност, че чрез прилагането му ще бъде постигнато усъвършенстване в структурно отношение на министерството – по-гъвкави и съобразени с условията, в които се работи, структури. Синдикалните организации бяха запознати с всички идеи във функционалния математически модел, разработен в новите условия – вътрешно- и външнополитически, и в едноседмичен срок ще предоставят своите становища, предложения и препоръки.

В основата на изготвения математически модел е залегнала идеята по обективни критерии да бъде определено съответствието на основните ресурси на МВР, чрез които на гражданите бива предоставяна услугата „Сигурност“, по отношение опазване на обществения ред, противодействие на престъпността и пътен контрол. Към разработването му е пристъпено след отчитане на динамиката на протичащите на територията на страната процеси от гледна точка на демография, инфраструктура, икономика, граници, релеф и показатели, влияещи непосредствено върху криминогенната обстановка. Целта е създаване на основа за ефективно управление на човешките ресурси на министерството с оглед тяхното оптимизиране чрез преразпределение между отделните областни дирекции (ОДМВР) и респективно между районните управления (РУ) към тях.

Моделът е разработен на три нива: между областните дирекции на МВР; по основни линии на дейност – патрулно-постова, териториална, криминална, икономическа, пътен контрол и разследване; разпределение на ресурсите между съответните РУ в състава на всяка ОДМВР. Предвид детайлната оценка на оперативната обстановка са проведени и срещи с директори ОДМВР, като е потвърдена адекватността на модела и уточнени отделни специфики на съответните територии.

Прегледът на крайните резултати и очаквани ефекти показва:

-  Доказана необходимост от предприемане на краткосрочни и дългосрочни мерки с оглед възможността за увеличаване на ресурсите на по-натоварените ОДМВР и повишаване качеството и ефективността при предоставяне на услугата „Сигурност“ на гражданите;

- Преструктуриране на 13 РУ в участъци, като се запази дейността по предоставяне на административни услуги на гражданите;

- Закриване на 12 участъка към РУ и преместване на 2 участъка предвид промяна на оперативната обстановка на съответната територия;

- Намаляване на броя на ръководния състав и служители в оперативните дежурни части в РУ ще даде възможност за пренасочване на щатни бройки и служители към звената „Охранителна полиция“ като се увеличи броят на патрулите за осъществяване на патрулно-постова дейност;

- Моделът създава обективни предпоставки за оптимизиране на дейността на ОДМВР и дългосрочно, ефективно управление на човешките ресурси;

- Средната численост на администрацията в ОДМВР е 10%, което е под критичния минимум за изпълнение на възложените задачи. Въпреки това оценени като неефективни длъжности са преобразувани от „ръководни“ по ЗДС в „изпълнителски“ по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, т.е. такива с полицейски правомощия;

- Като краен резултат от предлагания модел се очаква да бъдат трансформирани 34 ръководни в изпълнителски длъжности с полицейски правомощия и 27 длъжности от „ръководни“ по ЗДС в „изпълнителски“ по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, т.е. такива с полицейски правомощия. Освен търсения ефект за извеждане на повече полицейски служители в близост до гражданите тази мярка ще доведе и до намаляване на разходите за заплати в размер на минимум 400 000 лева годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във