Параграф22 Daily

§22 Новини

Инспекцията по труда установи 46 250 нарушения

Почти 17 000 са проверките, които контролните органи на Инспекцията по труда са извършили през годината по специалната мярка от Плана за дейността на Агенцията, насочена към превенция на недекларирания труд. Това са близо половината от всички 37 500 проверки, показват оперативните данни за единадесетте месеца на 2021 г. Наетите в проверените по мярката предприятия са 665 000 души, съобщават от пресцентъра на Главна инспекция по труда.

Установените при тези проверки нарушения, свързани с осъществяването на трудовите правоотношения, са 46 250. Този вид нарушения касаят работата без трудов договор, заплащането, нерегламентирано полагане на извънреден труд, неспазване на разпоредбите по работното време, почивките и отпуските, и са предпоставка за полагане на недеклариран труд.

От общо около 8000 актове за установяване на административно нарушение, по мярката са издадени 4100, от които 3530 за нарушения на нормите, свързани с осъществяването на трудовите правоотношения. Традиционно за този вид нарушения се издават около 75-80 на сто от всички актове. Това е показател за високата взискателност на инспекторите по труда по отношение на нарушенията, които крият риск от използване на недеклариран труд, се посочва в съобщението.

В допълнение още около 20 на сто от проверките на Инспекцията по труда се извършват ежегодно в строителството и селското стопанство, които са идентифицирани като рискови сектори по отношение на недекларирания труд. При всяка проверка задължително се проверява и дали заварените на обекта работещи имат сключени писмени трудови договори и дали те са регистрирани в Националната агенция за приходите. В Плана за дейността на Агенцията за 2021 г. са планирани и проверки в около 2000 обекта на контрол, които са идентифицирани като високорискови по отношение прилагането на трудовото законодателство.

Проверки в обекти с висок риск от допускане на нарушения ще се планират и през 2022 г. Нивото на риск се определя съгласно Методика за определяне на рисковия потенциал, разработена по проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Един от показателите с най-голяма тежест за определяне на нивото на риск са установените нарушения за работа без трудов договор.

"Видно е, че Инспекцията по труда вече изпълнява една от препоръките за превенция на недекларирания труд - за идентифициране на най-рисковите обекти по отношение на използването на такъв и насочване на контрола приоритетно към тях", е отбелязала изпълнителният директор на Агенцията Румяна Михайлова по време на кръгла маса, на която са били представени и обсъдени 51 предложения и Методика за превенция на недекларираната заетост от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Те са разработени в рамките на изпълнявания от организацията проект BG05M9OP001-1.051-0001 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост". Инспекцията по труда участва в Обществения съвет, създаден по проекта.

"За ГИТ е изключително важно обсъжданите предложения да гарантират ефективността на контрол на съответните органи. Важно е при подготовката на законодателни промени да се търси баланса между гъвкавостта на трудовите и осигурителни отношения и правата на работещите", е заявила още Румяна Михайлова, цитирана в съобщението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във