Параграф22 Daily

§22 Новини

Иван Гешев предложи на министъра на правосъдието да предложи промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Главният прокурор сезира министъра на правосъдието с оглед констатирано несъответствие на разпоредбата на чл. 180, ал. 2 от ЗИНЗС със стандартите на чл. 5 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС) и свързаната с приложенията му практика на Европейския съд по правата на човека. В закона е предвидено освобождаването на задържани лица да става в първия работен ден в случаите, когато в местата за лишаване от свобода са получени в извънработно време укази за помилване, определения на съда за условно предсрочно освобождаване, както и актове за освобождаване от местата за лишаване от свобода по реда на НПК.

Предложението на главния прокурор до министъра на правосъдието цели  да преодолее прилагането на нормата на чл. 180, ал. 2 от ЗИНЗС в нарушение на стандартите на ЕКПЧОС.

Допълнение:

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (съкращавана като ЕКЗПЧОС или само ЕКПЧ) е основополагащ акт и правен инструмент на Съвета на Европа. Тя е международен договор, подписан през 1950 г. и влязъл в сила през 1953 г. за страните-учредителки на Съвета на Европа. Конвенцията създава неотменими права и свободи за всички и задължава държавите присъединили се към нея да гарантират тези права на всеки човек, който е под тяхна юрисдикция.

Основната разлика между Конвенцията и останалите международни договори за правата на човека е създадения въз основа на нея и съществуващ механизъм за защита на декларираните права – Европейският съд по правата на човека, който разглежда индивидуални жалби от граждани на страните присъединили се към нея за нарушения на конвенцията.

Страни-членове по конвенцията са всички държави от Съвета на Европа. Новите страни-членки, са задължени да я подпишат при присъединяването си към Съвета на Европа и съответно да я ратифицират в срок от една година от присъединяването си. Към Конвенцията има изготвени протоколи за изменението и/или допълнението ѝ, които се подписват и ратифицират от страните-членки по ред предвиден в тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във