Параграф22 Daily

§22 Новини

Иван Иванов е районен прокурор на Разград

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Разград, в който участва атестираният кандидат - Иван Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Разград.

Единодушно, с 10 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата му.

Прокурор Иван Иванов притежава над 21 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 2000 г. като „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Исперих, като в този орган последователно заема длъжностите „прокурор“, „заместник на административния ръководител – заместник–районен прокурор“, и.ф. районен прокурор и неин административен ръководител. Във връзка с оптимизиране структурата на районните прокуратури в страната, от 01.01.2020 г. е преназначен на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Разград, която длъжност изпълнява и до момента.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Иванов спрямо длъжността, за която кандидатства. Той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за административен ръководител на Районна прокуратура – Разград.

Според концепцията си за стратегическо управление, прокурор Иванов мотивира участието си в процедурата с придобития житейски, професионален и административен опит, като в работата си в Прокуратурата на Република България е преминал през всички нива на прокурорската дейност.

Приоритетно за него е изравняване на натовареността; създаване на благоприятен и безконфликтен микроклимат; запазване на достигнатите добри резултати относно срочността на решаване на досъдебните производства и тяхното качество; намаляване на оправдателните присъди и върнатите дела за допълнителното разследване; използване на ускорените форми на разследване; намаляване броя на спрените дела срещу известен извършител; акцентиране на работата по досъдебните производства, водени срещу лица с две и повече висящи дела, по дела с определени мерки за неотклонение „домашен арест“ и „задържане под стража“; провеждане на активна медийна политика, свързана с отразяване на работата на прокуратурата с оглед повишаване на общественото доверие в дейността й.

Въпроси към кандидата поставиха Огнян Дамянов и Йордан Стоев - членове на Висшия съдебен съвет, които поискаха неговото мнение за работния климат в органа и какви мерки би взел за подобряването му, както и как би сформирал управленския си екип.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Огнян Дамянов и Калина Чапкънова – членове на Висшия съдебен съвет, и Иван Гешев – главен прокурор на Република България, като се обосноваха с професионализма на прокурор Иванов, който според тях би се справил с предизвикателствата като административен ръководител. Отчетоха, че представянето на концепцията му е било отлично и стегнато и е отговорил коректно на поставените въпроси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във