Параграф22 Daily

§22 Новини

Иван Иванов оглави Районна прокуратура – Пирдоп

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пирдоп, в който участва атестираният кандидат –  Иван Николов Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Пирдоп.

Единодушно, с 10 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата му.

Прокурор Иванов притежава над 21 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 1999 г. като следовател в Окръжна следствена служба – София, през 2006 г. е назначен на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Пирдоп, която длъжност заема и до момента. За периода от 05.08.2020 г. до 05.11.2020 г. е командирован на същата длъжност в Окръжна прокуратура – София.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Иванов спрямо длъжността, за която кандидатства. Той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за административен ръководител на Районна прокуратура – Пирдоп.

Приоритетно за него, според концепцията за стратегическо управление е запазване на добрия работен климат; повишаване качеството по разследване; минимален брой върнати от съда дела; повишаване квалификацията на магистратите и служителите; работа върху медийната политика; засилване дейността по надзора за законност и защита обществения интерес и правата на гражданите; провеждане на срещи с ученици с цел превенция употребата на наркотични вещества, алкохол, насилие и агресия сред подрастващите; необходимост от повишаване компетентността на разследващите органи в посока разследване на престъпления извършени от непълнолетни, компютърни и икономически престъпления.

Въпрос към кандидата постави Гергана Мутафова - член на Висшия съдебен съвет, която поиска неговото мнение относно кариерното му развитие в следствие на преструктурирането на Районна прокуратура – Пирдоп в Териториално отделение към Районна прокуратура – Елин Пелин. Тя изяви подкрепа към кандидата, като заяви, че е впечатлена от представянето му и изготвената му концепция за стратегическо управление, познанията му върху района и неговия професионален и житейски опит. Подкрепа заяви и Евгени Иванов – член на Висшия съдебен съвет, който акцентира върху позитивното и искрено изложение на кандидата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във