Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха единодушно Анна Александрова за втори мандат председател на районен съд -Добрич

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 13 гласа „за“ Анна Александрова за втори мандат на административен ръководител –председател на Районен съд – Добрич. Тя има над 19 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата ѝ започва през 2001 г. като съдия в Районен съд – Добрич, в периода 2004 – 2009 г. е заместник-административен ръководител, а от 16.03.2015 г. до 16.03.2020  г. е председател на съда, след което изпълнява тези функции. Кандидатурата ѝ е подкрепена единодушно от общото събрание на съдиите при Районен съд – Добрич.

Анна Александрова кандидатства за длъжността, мотивирана от постигнатото в подобряване на правораздавателната и административната дейност на съда, което ѝ дава увереност да вложи във втори мандат надградения с управленски умения свой житейски и съдебен опит. Тя посочва, че с колектива на Районен съд – Добрич, споделят една цел:  правосъдието да бъде навременно и безспорно. В нейната управленска концепция са планирани мерки, които да обезпечат поддържането на високи показатели за бързина и качество на правораздаването като специализация на съдиите, равномерно разпределение на делата, непрекъснато повишаване на квалификацията на магистратите и на съдебните служители, както и на подготовката на съдебните заседатели, обсъждане на съдебната практика и осъществяване на контрол върху ненасрочените в открито заседание дела, шестмесечни проверки на несвършените дела с висящност над година, на заповедните, бързите и обезпечителните производство, на разпоредителните заседания по наказателни дела.

Другият основен акцент, според съдия Александрова, е управлението на човешките ресурси и осигуряване на високо качество на работния процес и компетентна комуникация с гражданите. Затова тя посочва необходимостта за кадрово обезпечаване на свободните и предстоящи за освобождаване длъжности „съдия“, за подпомагане на системния администратор, както и за предоставяне от ВСС на техника за видеоконферетни връзки. Предвижда се по-ефективно използване на човешките и технологични ресурси за осъществяване на комуникационни дейности и за постигане на по-голяма прозрачност в работата на съда, както и поддържане на градивни взаимоотношения със съдилищата, прокуратурите и разследващите органи в съдебния район и други институции, отбелязват се перспективите за популяризиране на медиацията и за използване на обособена зала за медиационни сесии. Постигането на максимално добри резултати според кандидата може да бъде гарантирано при целенасочени усилия на ръководството на съда, и на всички съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Александрова заявиха Цветинка Пашкунова – член на ВСС и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд. Те се мотивираха с убедителното представяне на кандидата и показаното задълбочено познаване на дейността на съда. Посочени бяха дадените в атестацията и етичното становище високи оценки за нейните лични и професионални качества, както и изразената от Общото събрание подкрепа за уменията ѝ за работа в екип, да надгражда добрите практики и да утвърждава принципа на магистратското самоуправление.

Facebook logo
Бъдете с нас и във