Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха единодушно Веселина Кашикова-Иванова за председател на Окръжен съд - Кърджали

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 11 гласа „за“ Веселина Атанасова Кашикова-Иванова за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Кърджали.

Тя има над 29 години юридически стаж в органите на съдебната власт като прокурор и съдия, както и административен опит като заместник-районен прокурор, районен прокурор, председател на районен съд и заместник на административния ръководител на Окръжен съд - Кърджали. Мотивирана е да кандидатства за длъжността въз основа на своя професионален и житейски опит, познания за спецификата на работата на съдебния район и единодушно изразената подкрепа за нейната кандидатура от Общото събрание на съдиите.

Съдия Кашикова-Иванова поставя като основа цел запазване на добрата работна атмосфера и екипния труд, благодарение на който колективът на Окръжен съд – Кърджали е отговорил във висока степен на обществените очаквания за бързина, качество и прозрачност на праворазвателната дейност, и се ползва с авторитет и доверие. Тя предвижда развитието на съда да продължи въз основава на приемственост и надграждане на реално постигнатите положителни резултати и създадени добри практики. Акцентира, че в съда е създаден стандарт за постановяване на съдебни актове в законоустановения срок, успешно се прилага миграцията на данни към Единния портал за електронното правосъдие и електронното призоваване.

Според нея при ползване на видеоконферентната връзка при изслушване на вещи лица ще се преодолеят проблемите при тяхното осигуряването. За поддържане на ефективен вътрешно-организационен процес, ще поставя за обсъждане и решаване от общото събрание на съдиите в Окръжен съд – Кърджали, широк кръг въпроси. Тя планира мерки за облекчаване на съдебната дейност посредством създаване на електронна база със съдебна практика по дела на върховните съдилища; за повишаване на професионалната квалификация на съдиите и съдебните служители от окръжния съд и съдебния район, чрез възстановяване на практиката, съдът да кандидатства за организирани от НИП регионални обучения. Тя заявява, че като председател на съда ще отстоява и доразвива идеите си с увереността, че те ще бъда подкрепени от всички съдии и съдебни служители, като участват в осъществяването им.

Въпроси към кандидата поставиха Олга Керелска, Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева - членове на ВСС, като поискаха информация за процеса на публикуване на документи в ЕПЕП, нейната визия за реформата на съдебната карта в пограничните райони, относно взаимодействието с Общото събрание на съдиите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във