Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха Елена Балджиева за председател на Районен съд – Русе

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 10 гласа „за“ Елена Балджиева за административен ръководител – председател на Районен съд – Русе. Кандидатурата на Мирослав Йорданов – съдия в Районен съд – Русе, не получи подкрепа, а Пламен Ченджиев – съдия в Районен съд – Русе събра 3 гласа „за“.

Елена Балджиева има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт, като в периода 03.05.1999 г. до 02.05.2006 г. е следовател в Окръжна следствена служба – Русе, след което и към момента е съдия в Районен съд – Русе. Тя кандидатства за длъжността, мотивирана от изградените познания за работата на съда и взаимоотношения с неговия колектив, с желание съвместно да работят за по-добро правораздаване, като осигурят качествено и компетентно управление и гарантират независимостта на съда.

В представената концепция за управление заявява намерение да следва тенденцията за специализация на съдиите, с цел осигуряване на бързина и качество на правораздаването. Предвижда се продължаване на практиките за водене на регистър на отводите, чиято информация може да се ползва в атестационните процедури и от етичната комисия, както и за извършване на периодични проверки на делата, по които производството продължава повече от година. Кандидатът ще продължи и традицията за регулярно провеждане на събрания на съдиите в Районен съд – Русе, или по отделения за повишаване на ефективността и полезността на обсъжданията. Планира се провеждане на годишни работни срещи със съдиите от Окръжен и Административен съд – Русе, за обсъждане на резултатите от проверки и съдебната практика. Набелязани са мерки за популяризиране сред гражданите на електронното правораздаване и предоставяния чрез него достъп до правосъдие, за попълване на електронните досиета по дела, както и за въвеждане на пълни електронни досиета на магистратите и съдебните служители в съда. Предвижда се създаване на Електронна заповедна книга с пълния текст на всяка заповед и линк към оригиналния документ. Посочва се необходимост от създаване на адвокатска стая и определяне на служител за обслужване гражданите и адвокатите в нея. Предвижда се насърчаване на съдиите и съдебните служители да участват в обучения, семинари, работни срещи с цел уеднаквяване на съдебната практика; периодично провеждане на срещи с ръководствата на Районната прокуратура и на Адвокатската колегия, а във връзка с връчването и оформянето на съдебни книжа и с кметовете на кметства.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова – член на ВСС, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, като поискаха информация за неравномерната натовареност на магистратите в гражданското и наказателното отделение, за работата с Единната информационна система на съдилищата, относно комуникацията на районния съд с инстанциите, осъществяващи съдебен контрол върху неговите актове, както и за противоречива съдебна практика.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Балджиева заявиха Георги Чолаков – председател на ВАС, Боян Новански и Даниела Марчева – членове на Съдийската колегия, като обърнаха внимание на нейния дългогодишен стаж в Районен съд – Русе, на представената ясна визия за развитие и управление на съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във