Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха Елин Алексов за шеф на Военно-апелативна прокуратура

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – военно-апелативен прокурор“ на Военно-апелативна прокуратура, в който участва кандидатът Елин Василев Алексов – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София. Единодушно, с нито един глас „Против“ подкрепи кандидатурата му.

Прокурор Алексов притежава над 28 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва на 04.03.1998 г. като „военен следовател“ във Военно-окръжна прокуратура – София, която изпълнява до 14.08.2008 г. От тази дата е преместен на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура. Със Заповеди № РД - 607/18.05.2018 г. и № РД – 07 -528/05.04.2019 г. на Главния прокурор на Република България, два пъти е командирован да изпълнява функциите на прокурор във Върховна касационна прокуратура, в периодите от 21.05.2018 г. до 07.01.2019 г. и от 08.04.2019 г., до момента. Според становището на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 55, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, счита че липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Елин Василев Алексов спрямо длъжността, за която кандидатства.

Според становището на Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е отлично подготвен магистрат и изпълнява служебните си задължения почтено и безкористно, ръководейки се от закона и вътрешното си убеждение. Той притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността, за която кандидатства.

Според концепцията на прокурор Алексов за стратегическо управление на Военно-апелативна прокуратура, неговата мотивация за заемане на длъжността се дължи на високото уважение към труда на всички магистрати и съдебни служители и натрупания професионален и личен опит, което е формирало категоричното му желание и убеденост, че на позицията, за която кандидатства би могъл да направи повече. Повече за утвърждаването на конституционното място на военните прокуратури, като неделима, действаща и необходима част от Прокуратурата на Република България, повече за повишаване ефективността на военното правораздаване, както и за изграждането и защитата на достойнството на магистратите и съдебните служители от несправедливо отношение към тях.

Въпроси към кандидата поставиха Пламен Найденов, Огнян Дамянов и Евгени Диков – членове на Висшия съдебен съвет, които поискаха мнение относно начините му на сформиране на екип, спецификите на военното правораздаване и бъдещето на военните прокуратури.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Георги Кузманов и Евгени Диков - членове на Висшия съдебен съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във