Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха и окръжен прокурор на Монтана

С 14 гласа "за", 2 "против" и 7 "въздържали се" Висшият съдебен съвет избра Нина Борисова Ангелова за административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Монтана. Другият кандидат Олег Иванов Димитров получи 0 гласа "за", 10 "против" и 13 "въздържали се".


Прокурор Нина Ангелова има над 11 години юридически стаж. На 22.01.2004г. постъпва в системата на Прокуратурата на Р България като младши прокурор. От 2006 г. е прокурор в Софийска районна прокуратура, като понастоящем е командирована в Софийска градска прокуратура.


В концепцията си за стратегическо управление прокурор Ангелова определя следните приоритети: повишаване ефективността на дейността на магистратите и съдебните служители; преодоляване на противоречивата прокурорска практика; повишаване качеството на разследване чрез провеждане на периодични срещи с главните разследващи полицаи; решаване на проблема с натовареността на следователите; създаване на регистър на върнатите от съда дела и регистър на оправдателните присъди, с цел системен анализ на най-често допусканите грешки и слабости и предприемане на мерки за тяхното отстраняване.


Основни цели в бъдещата й дейност ще бъдат: оптимизиране дейността по наказателните производства за корупционни престъпления и делата с фактическа и правна сложност, стриктно спазване на процесуалните срокове; сътрудничество с държавните органи и органите на местна власт; превантивна работа с непълнолетни и малолетни за предотвратяване и намаляване на детските противообществени прояви; тясно взаимодействие с районните прокуратури от региона и с Апелативна прокуратура - София.


Кандидатурата на прокурор Ангелова бе подкрепена от Незабравка Стоева, която заложи на нейния професионализъм и добрите резултати от дейността й в Софийска районна прокуратура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във