Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха Янко Янев за втори мандат председател на Апелативен съд – Велико Търново

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 13 гласа „за“ Янко Янев за „административен ръководител – председател“ на Апелативен съд – Велико Търново. Той има над 20 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия, преминал през всички нива на съдебната система. Кариерата му започва през 1999 г. като младши съдия в Окръжен съд – Габрово, след което е съдия в Районен съд – Габрово, административен ръководител на Районен съд – Дряново, заместник-административен ръководител на Окръжен съд – Велико Търново, а от 01.06.2015 г. до 01.06.2020 г. - административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново, след което е изпълняващ тези функции.

Кандидатурата на Янко Янев е издигната от Общото събрание на Апелативен съд – Велико Търново, което е изразило и подкрепа за предложената концепция за развитие на съда. Заявеното доверие от магистратите и получената висока оценка са основните мотиви на съдия Янев да се кандидатира за поста. Като основна цел на управленския си мандат той посочва повишаване на качеството на правораздавателната дейност на съда, чрез изпълнение на наложените високи стандарти. Предвижда се надграждане и усъвършенстване на работните процеси и изпълнение на шест стратегически цели: усъвършенстване на управлението на съда, оптимизиране на системата за управление на делата и на механизмите за контрола им като гаранция за постигане на ефективно и качествено правосъдие; укрепване и повишаване на професионалната квалификация, компетентността и мотивацията на съдиите и съдебните служители за постигане на оптимално качество на съдебната дейност и високо ниво на административно обслужване; гарантиране на достъпа до правосъдие; прозрачност, отчетност и публичност в работата; взаимодействие с останалите органи на съдебната система, държавни институции, адвокати, неправителствени организации и други като гаранция за общественото доверие. Приоритети са също информационното и технологично модернизиране на съда и борбата с корупцията.

Съдия Янев посочва като проблем и условие за подобряване на работата на Апелативен съд – Велико Търново попълването на незаетите съдийски длъжности.

Въпроси към кандидата поставиха Вероника Имова, Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров, Олга Керелска - членове на ВСС, като поискаха мнението му за опита на Апелативен съд – Велико Търново при работа с Единната информационна система на съдилищата, как работи нейният модул за отчитане на натовареността на съдиите, за ролята на административния ръководител при защита на независимостта на съда, как да се ускорят конкурсните процедури, относно осъществявания от него контрол върху срочното изписване на съдебните актове; предоставяните електронни услуги на адвокатите. Поискана бе информация за професионалните му планове, предвид участието на кандидата в конкурс за Търговска колегия на Върховния касационен съд.

Подкрепа за кандидатурата на Янко Янев заявиха Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Боряна Димитрова, Севдалин Мавров, Даниела Марчева, Олга Керелска – членове на ВСС, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд. Те се мотивираха с изразените от съдиите в Апелативен съд – Велико Търново, отношение и висока оценка за управленската компетентност на Янко Янев, обосноваха се с неговата успешна професионална кариера на независим и безпристрастен магистрат, и проявените от него качества на инициативен, консенсусен, отговорен и отдаден на своята работа, както и с представената реалистична концепция за развитие на съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във