Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха Катя Колева за районен прокурор на Сливен

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе избор за назначаване на длъжността "районен прокурор“ на Сливен, в който участват атестираните кандидати Александър Добрев и Катя Колева – прокурори в Районна прокуратура – Сливен. В процедурата бе допуснат и Иван Иванов – изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура – Сливен, като след подаден отказ за участие, процедурата за него бе прекратена.

Единодушно, с 10 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата на Катя Колева.

Прокурор Колева притежава над 21 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 2000 г. като младши прокурор в Районна прокуратура – Котел. В периода от 2001 г. до 2002 г. заема същата длъжност, но в Районна прокуратура - Сливен. В периода от 2002 г. до 2015 г. е назначена за прокурор в същата прокуратура, където от 22.06.2015 г. до 18.11.2020 г. заема длъжността „заместник-районен прокурор”. След този период и до настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура - Сливен.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Колева спрямо длъжността, за която кандидатства. Тя спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена за административен ръководител на Районна прокуратура – Сливен.

Според концепцията си за стратегическо управление, прокурор Колева мотивира участието си в процедурата с натрупания през годините професионален и житейски опит, както и с желанието й да работи за ефективното и нормално функциониране на този орган на съдебната власт. Нейни приоритети са повишаване качеството на работа; подобряване на взаимодействието между прокурорите и разследващите органи, както и между прокурори и останалите институции; повишаване на компетентността и квалификацията на магистратите и съдебните служители; подобряване срочността и качеството на разследване; подобряване качеството на прокурорските актове и свеждане до минимум върнатите от съда дела и оправдателни присъди; усилена работа по дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и спазване сроковете за извършване на разследвания. Прокурор Колева заяви, че ще работи активно за развиване на медийната политика на органа.

Въпроси към кандидата поставиха Пламен Найденов и Евгени Иванов - членове на Висшия съдебен съвет, които поискаха нейното мнение за сформирането на ръководния си екип, начините за активизиране на прокурорите за възлагането на дела на следователите и работната атмосфера в органа.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Калина Чапкънова и Гергана Мутафова – членове на Висшия съдебен съвет, като се обосноваха с доброто познаване на състоянието и структурата на Районна прокуратура – Сливен, нейния висок професионализъм и административен опит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във