Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха Магдалина Иванова за втори мандат председател на Апелативен съд – Пловдив

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 12 гласа „за“ и 1 глас „против“ избра за втори мандат Магдалина Стефанова Иванова за административен ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив.

Съдия Иванова има над 21 години юридически стаж като съдия. През 1998 г. е назначена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив, като от 10.09.2001 г. до 01.10.2002 г. е заместник-председател на съда, ръководител на наказателно отделение. В периода от 01.10.2002 г. до 05.06.2014 г. е съдия в Окръжен съд – Пловдив, а в периода от 13.10.2005 г. до 13.10.2010 г.  и от 29.04.2013 г. до 04.06.2014 г. е заместник - председател и ръководител на наказателното отделение. От 10.01.2013 г. до 28.04.2013 г. е и. ф. председател. От 05.06.2014 г. до 05.06.2019 г. съдия Иванова е административен ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив, а от 06.06.2019 г. и към момента е съдия. С решение на ВСС по протокол № 44/29.11.2010 г. е поощрена с парична награда, служебна благодарност и грамота.

В концепцията си за стратегическо управление съдия Иванова определя като приоритетни цели управлението на човешките ресурси, повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители, предприемане на действия за подобряване на социално-психологическия климат в Апелативен съд – Пловдив, подобряване на материалната база и информационното осигуряване. Сред предвидените мерки са предприемане на активни действия от председателите на Апелативен, Окръжен и Районен съд – Пловдив за решаване на проблемите със сградния фонд и изграждане на нова връзка към зала № 1 на Апелативния съд, за да бъде прекратен достъпът до нея през етажа със съдийските кабинети. Във връзка с повишаване на общественото доверие и развитие на медийната политика на съда ще продължат дейностите за повишаване на правната култура на различни групи от обществото, с акцент върху младите хора.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на съдийската колегия Вероника Имова, Даниела Марчева, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска  във връзка с определяне броя и персоналния състав на ръководството на съда, както и за реорганизацията на съдебната карта на районните съдилища, които са в близост до окръжен съд или са в пограничните райони, както и за приложимия принцип  - съкращаване или окрупняване на районните съдилища, чрез разкриване на териториални отделения.

Поставени бяха въпроси за мотивите на съдия Иванова да участва във втората изборната процедура, уведомени ли са съдиите за първоначалното ѝ намерение да не се кандидатира за втори мандат, виждането ѝ за щатната численост на съдиите и необходимостта от запазване на незаетите съдийски длъжности, идеите за развитие на съда. Коментирана бе ролята на административния ръководител за подобряване качеството на правораздавателната дейност, отстояване независимостта на съда и повишаване на общественото доверие; възможностите за разширяване на Съдебната палата, която се ползва от районния, окръжния и апелативния съд или осигуряване на нова сграда; причините в преобладаващия брой от изборните процедури за административни ръководители в ОСВ да участва по един кандидат.

Кандидатурата на Магдалина Иванова е подкрепена от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков, Боряна Димитрова, Цветинка Пашкунова и Вероника Имова, които се позоваха на достойното и убедителното представяне и ясната ѝ визия за развитието на Апелативен съд – Пловдив. Посочено бе, че кандидатът е съдия от кариерата, с доказани професионални качества и административен капацитет, като се отличава с разумност, балансираност, почтеност и отговорност, предпочита работата в екип, и проявява изключителна загриженост към съдиите от окръжните и районните съдилища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във