Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха Маринела Стефанова за втори мандат председател на РС – Попово

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра с 12 гласа „за“ Маринела Георгиева Стефанова за втори мандат административен ръководител – председател на Районна прокуратура – Попово.

Тя има над 13 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Мотивирана е да кандидатства за втори мандат на административен ръководител, въз основа на своята професионална кариера, натрупания административен опит, придобитите ръководни и организационни умения, както и на постигнатите добри резултати в работата на съда. Всяка от прилаганите в съда управленски политики, е реализирана в екип с общи усилия на административния ръководител, магистратите и съдебните служители, посочи съдия Стефанова. Постигнатото ѝ дава увереност, че може да продължи да работи не само за запазване на нивото, на което се намира Районен съд – Попово, но и да допринесе за значителното му подобряване, надграждане и усъвършенстване.

Предвид това тя ще работи за надграждане на поставените в предходния ѝ мандат цели като правилно управление на човешките ресурси, съхраняване и обновяване на сградния фонд на съда, модернизиране, подобряване на финансовата политика и ефективно разпореждане с бюджета на съда, подобряване на правораздавателната дейност, на достъпа до информация и повишаване на доверието в съда. Кандидатът заявява готовност да работи за утвърждаване на адекватни и добри управленски практики, които ще допринесат да продължи ефективното, модерно, качествено и прозрачно правораздаване в Районен съд – Попово.

Въпроси към кандидата поставиха Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска и Красимир Шекерджиев – членове на ВСС, които поискаха мнение за реформата на съдебната карта, натовареността, специализацията на магистратите в Районен съд – Попово, работата на съда с Единния портал за електронно правосъдие и предоставяните чрез него услуги на адвокати, и във връзка с проблема с неравномерната натовареност на районните съдилища.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска и Даниела Марчева – членове на ВСС, като посочиха високия професионализъм, проявените нравствени качества, позитивният административен опит на кандидата, както и дадените от нея отговори по най-важните за съдилищата въпроси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във