Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха Милчо Генжов за окръжен пхрокурор на Габрово

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Габрово, в който участват атестираните кандидати Жени Шикова – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово и Милчо Генжов – прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово. Със 7 гласа „За“ и 2 гласа „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата на Милчо Генжов.

Прокурор Генжов притежава над 38 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 1983 г. като младши прокурор в Районна прокуратура – Севлиево, а там последователно заема и длъжностите „заместник-районен прокурор„ и „районен прокурор“. С решение на ВСС по протокол № 3/09.02.2005 г. е назначен на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Окръжна прокуратура – Габрово. Считано от 09.06.2009 г. е назначен на длъжност „административен ръководител - окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Габрово, която заема до 10.06.2014 г, а от тогава, до настоящия момент, е „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Габрово.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Генжов спрямо длъжността, за която кандидатства. Той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Габрово.

Според концепцията си за стратегическо управление, прокурор Генжов мотивира участието си в процедурата с дългогодишния си опит и придобитите знания и умения. В управленския си опит се стреми към иновативност както в организационното, така и в съпътстващото техническо и електронно обезпечаване на прокурорите в тяхната работа и на прокуратурата като институция.

Приоритетно за него е подобряване резултатите по водещите показатели за качество в прокурорската работа – оправдателни присъди и върнати от съда дела заради отстраними процесуални нарушения, както и срочността на разследването; повишаване използването капацитета на прокурорите, следователите и служителите и тяхната квалификация; развиване екипната работа между прокурори, разследващи и оперативни служители на МВР, ДАНС и органите на данъчната администрация; по-ефективна борба с корупцията и битовата престъпност, бързината и качеството на прокуратурата в рамките на международното сътрудничество по наказателни дела; активизиране работата на прокуратурата, МВР и специализираните контролни органи за опазване средствата на Европейския съюз и създаване на медийна стратегия.

Въпроси към кандидата, относно личната му мотивация за участие в процедурата, вижданията му за развитие на Окръжна прокуратура – Габрово, справянето с проблема на липсата на динамика и прозрачност в дейността на този орган на съдебна власт и отношенията на Окръжна прокуратура – Габрово с Окръжен съд – Габрово, поставиха Гергана Мутафова и Евгени Иванов- членове на Висшия съдебен съвет и Иван Гешев – Главен прокурор на Република България.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Георги Кузманов и Евгени Иванов – членове на Висшия съдебен съвет, като се обосноваха с дългогодишния опит на кандидата и успешния му мандат като окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово в периода от 2009 г. до 2014 г. Подкрепа заяви и Главният прокурор на Република България, който се обоснова с богатия административен опит на кандидата и заяви, че разчита на него да се справи с проблема на медийната активност и динамика на Окръжна прокуратура – Габрово, с което ще се повиши доверието на обществото в Прокуратурата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във