Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха модели за реорганизация на съдилищата и прокуратурите

Пленумът на Висшия съдебен съвет избра предложените от колегиите модели за реорганизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите, разработени в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ от обхвата на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Избрани са Модел 4 за реорганизация на съдилищата и Модел 2 (диференциран подход) за реорганизация на районните прокуратури на територията на София-област. Пленумът одобри и съответни Пътни карти с планове за действие за реорганизация на съдебните структури на окръжно и апелативно ниво за 12 месеца, като след изготвяне на конкретни предложения за изпълнение одобрените модели и приемането им съответно от Съдийската и Прокурорската колегия, същите ще бъдат внесени за одобрение от Пленума на ВСС и/или за изпращане на министъра на правосъдието за съгласуване.

Пътната карта за реорганизация на съдилищата предвижда разкриване на териториални отделения към районните съдилища в областните градове по действащото законодателство и оценка на ефективността; реорганизация на Софийски районен съд и съдилища от района на Окръжен съд – София, чрез промяна на съдебни райони; анализ на реорганизацията на съдилищата на районно ниво; изготвяне на предложение за законодателни промени, необходими за реализиране на Модел 4 и прилагане на унифициран модел за реорганизиране на всички районни съдилища; реорганизация на съдилищата на окръжно и апелативно ниво.

Пътната карта за реорганизация на прокуратурите предвижда реорганизация на прокуратурите на районно ниво по унифициран модел (към 01.01.2021 г. 38 районни прокуратури са преобразувани в териториални отделения), с изключение на СРП и районните прокуратури със седалища в София област. Диференциран модел ще бъде приложен спрямо СРП и районните прокуратури в Ботевград, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Костинброд, Пирдоп, Самоков, Своге и Сливница. Предвижда се уеднаквяване реда и начина на командироване на прокурори и съдебни служители; анализ на ефективността и ефикасността на извършената оптимизация на районните прокуратури чрез разкриване на териториалните отделения и реорганизация на прокуратурите на окръжно и апелативно ниво.

Близо 3 часа и половина продължи дебата за определяне на модела за реорганизация на съдебната карта на съдилищата. Реализирането на Модел 4 предвижда промени в действащата законодателна уредба, вкл. частична промяна на родовата подсъдност; промяна в броя на съдиите и състава на съдилищата на районно, окръжно и апелативно ниво, преобразуване на районни съдилища в териториални отделения; оптимизация на съдебната карта; изравняване на натовареността между съдиите от съответното инстанционно ниво.

Аргументи и съображения срещу Модел 4 изложиха членовете на съдийската колегия Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Атанаска Дишева и председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. Севдалин Мавров уточни, че не подкрепя нито един от предложените модели. В отговор на поставените въпроси и коментари допълнителни разяснения направиха Красимир Шекерджиев и Даниела Марчева, във връзка с достъпа на гражданите до правосъдие; необходимите законодателни промени; принципа, по който ще се разкриват  териториални отделения към районните съдилища, брой на апелативните съдилища; специализацията на съдиите и предвидимия шанс за кариерното им развитие, както и финансовото измерение на реформата.

След проведено гласуване одобреният от Съдийската колегия Модел 4 бе избран със 17 гласа „За“ и 5 гласа „Против“ - Атанаска Дишева, Вероника Имова, Севдалин Мавров, Цветинка Пашкунова и Лозан Панов - председател на Върховния касационен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във