Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха Росен Стоянов за председател на Районен съд - Генерал Тошево

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 13 гласа „за“ Росен Стоянов за административен ръководител – председател на Районен съд – Генерал Тошево.

Той има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата му започва през 1999 г. като следовател в Окръжна следствена служба – Добрич, а в периода 2006 г. - 2015 г. е съдия в Районен съд – Генерал Тошево. От 19.02.2015 г. до 19.02.2020 г. е председател на съда, а към настоящия момент изпълнява функциите на административен ръководител. Кандидатира се за втори мандат, мотивиран от натрупания опит, придобитите административни умения, постигнатите резултати, изпълнението на поставените цели и поетите ангажименти. Кандидатурата му има подкрепата на Общото събрание на съда, а съдия Стоянов отбелязва, че постигнатите високи резултати се дължат на общите усилия и добра работа съдиите и съдебните служители. Като приоритети той набелязва отговорността на съда пред обществото, осигуряване на прозрачност и бързина на правораздавателната дейност; оптимизиране на работните процеси, инициативност и креативност при утвърждаване на нови политики в управлението на съда и при прилагането на добри практики. За тяхното постигане се набелязват мерки за повишаване на професионалната квалификация на съдиите и съдебните служители, провежда се обсъждане на противоречива съдебна практика с магистратите и техните колеги от Окръжен и Административен съд – Добрич, поддържане на добра работна атмосфера и други. Кандидатът акцентира на приложението на новите технологии в съдебната дейност и за подобряване на сигурността на съда.

Въпроси към кандидата поставиха Олга Керелска и Боян Новански – членове на ВСС, като поискаха мнението му за необходимото обучение на избраните административни ръководители за първи мандат, за затрудненията на съд с двама магистрати при осъществяване на правосъдната дейност, както и за заявената от него подкрепа за модел 4 за реформа на съдебната карта.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Стоянов заявиха Цветинка Пашкунова и Олга Керелска - членове на ВСС, които обърнаха внимание на неговите професионални и етични качества, и на успешния му първи управленски мандат. Отчетен бе създаденият добър пример за взаимодействие с местната власт при привличане на европейски средства за реновация на съдебната сграда в Генерал Тошево. Акцентирано бе върху споделените идеи за обучение на административни ръководители за добро изпълнение на ръководните задължения по стратегическо планиране, бюджетно управление и администриране на човешките ресурси, както и опита на съда при уеднаквяване на противоречива съдебна практика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във