Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха с 13 гласа Пенка Братанова за председател на Окръжен съд - Кюстендил

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, избор за назначаване на Пенка Братанова – заместник на административния ръководител-заместник председател на Окръжен съд – Кюстендил на длъжността „Административен ръководител – председател” на Окръжен съд – Кюстендил с 13 гласа „За“.

Съдия Братанова притежава изискуемия за длъжността юридически стаж по чл.170, ал. 2 от ЗСВ, във връзка с чл. 164, ал. 2 и 4 от ЗСВ. Кариерното й развитие в органите на съдебната власт започва в периода от 09.05.1994 г. до 02.11.1998 г. като съдия в Районен съд – Кюстендил, от 02.11.1998 г. до 28.05.2010 г. като съдия в Окръжен съд – Кюстендил и от 28.05.2010 г. до настоящия момент е заместник на административния ръководител -заместник председател на Окръжен съд – Кюстендил. Съдия Братанова придобива статут на несменяемост по силата на закона и притежава ранг „съдия във ВКС и ВАС“ с решение на ВСС по протокол №36/15.09.2008 г.

Според концепцията си за стратегическо управление на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Братанова е посочила като лична мотивация за заемане на длъжността „Административен ръководител – председател” на Окръжен съд – Кюстендил, нейната дългогодишна работа и професионален живот в този орган на съдебната власт, преминал в Кюстендилски съдебен район. Допълнителните й мотиви са свързани с желанието за по-голямо усъвършенстване и професионално развитие за справяне с нови предизвикателства.

Крайната й цел е увеличаване на авторитета на съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във