Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха Валентина Маджарова за административен ръководител на Специализираната прокуратура

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител“ на Специализираната прокуратура, в който участва атестираният кандидат Валентина Маджарова – неин заместник административен ръководител и в настоящия момент изпълняващ функциите административен ръководител.

Единодушно, със 7 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата й.

Прокурор Маджарова притежава над 18 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 2002 г. като следовател в Окръжна следствена служба – Бургас. В периода от 2006 г. до 2018 г. работи в Районна прокуратура – Средец, първоначално като прокурор, а впоследствие и като административен ръководител. След проведен конкурс, през 2018 г. е повишена в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Шумен, а от 2019 г. и до настоящия момент работи в Специализираната прокуратура. От 2020 г. е заместник-административен ръководител на същата, а от 22.07.2020 г. и до настоящия момент – и изпълняващ функциите административен ръководител на Специализираната прокуратура.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Маджарова спрямо длъжността, за която кандидатства. Тя спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена за административен ръководител на Специализираната прокуратура.

Личната мотивация за заемане на длъжността, прокурор Маджарова изгражда върху професионалната си биография, която е белязана от два последователни мандата с повече от осемгодишно управление на Районна прокуратура – Средец, както и периода на управление на Специализираната прокуратура, за което време е доказала, че притежава необходимия административен капацитет да доизгради и поддържа ефективно работеща организация. Познава силните и слабите страни на колектива, както на отделните личности в него, така и същия като цяло.

Приоритетно за нея е преодоляването на основните предизвикателства, които стоят пред Специализираната прокуратура и насоката на развитие на институцията. Оптимизиране на разследванията по дела за организирана престъпност и корупция; осигуряване приключването на досъдебната фаза в оптимални срокове; укрепване на качествения капацитет на персоналния състав на институцията; обективно представяне пред обществото на видимите резултати и осигуряване на относителната предвидимост на постановените актове, както и навременната справедливост, са ключовите цели за развитие на органа на съдебната власт.

Въпроси към кандидата поставиха Калина Чапкънова, Огнян Дамянов, Стефан Петров и Евгени Иванов- членове на Висшия съдебен съвет, които поискаха нейното мнение относно сформиране на ръководния екип, набелязване на проблемите на Специализираната прокуратура, в частност с върнатите дела и оправдателните присъди, както и с дългия срок на разследването на досъдебните производства. Прокурор Маджарова спомена, че съществуват и проблеми в съдебната администрация на органа. Акцент бе поставен и върху необходимите законодателни промени, които да помогнат за възлагането на досъдебни производства на следователите от Националната следствена служба. Обсъдени бяха и личните качества на прокурор Маджарова и как успява да се справи с предизвикателствата, които стоят пред Специализираната прокуратура.

Прокурор Маджарова отговори и на въпросите от ГД „БОЕЦ“, подадени извън срока по чл. 194а, ал. 6 от Закона за съдебната власт.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Калина Чапкънова и Евгени Иванов – членове на Висшия съдебен съвет, като се обосноваха с административните, организационните и прокурорските качества на кандидата, изчерпателната концепция за стратегическо управление на Специализираната прокуратура и убедително представения подробен анализ, пред членовете на Колегията за работата на органа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във