Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха Весела Сахатчиева за председател на Окръжен съд – Плевен

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 9 гласа „за“ и 1 глас „против“ Весела Сахатчиева за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Плевен. При гласуването за другите кандидати - Екатерина Георгиева-Панова – изпълняващ функциите председател на Окръжен съд – Плевен, получи 1 глас в своя подкрепа, а за Силвия Кръстева – съдия в същия съд, не гласува нито един от членовете на Съдийската колегия.

При проведеното обсъждане на кандидатите бяха изказани мнения, че тримата съдии са отлични юристи, притежават административен опит и са представили убедително своите концепции, поради което при направения избор водещ бе формалният критерий - продължителност на професионалния стаж.

Весела Сахатчиева има над 32 години юридически стаж като съдия Кариерата ѝ започва като младши съдия в Окръжен съд – Плевен през 1989 г., а през 1991 г. е назначена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Плевен. В периода 1993 г. – 1994 г. е заместник-председател на съда, след което правораздава в Окръжен съд – Плевен. Нейните мотиви за заемане на поста се основават на натрупания дълъг професионален и житейски опит, детайлното познаване на работата, достиженията и проблемите на съда, както и на изградените взаимоотношения и доверие с магистратите.

Съдия Сахатчиева набелязва като основни цели запазване на постигнатата организация на работа в съда; доразвиване на добрите практики за по-ефективно, по-бързо, качествено и достъпно правосъдие, прозрачност в работата на съда, повишаване на гражданското доверие; надграждане на професионалната квалификация на магистратите и съдебните служители, както и подобряване на условията на труд. В тази връзка се предвижда осъществяване на контрол за спазване сроковете за образуване и движение на делата, повишаване на резултатите по показателя „качество“ на правораздавателната дейност, чрез изготвяне на анализ и обсъждане на резултатите от инстанционния контрол на делата на общи събрания на съдиите, съвместно с магистратите от районните съдилища в съдебния район, както и провеждане на дискусии относно настъпили законодателни промени и тяхното въздействие върху работата на съда. Кандидатът се ангажира да се допитва по всички важни за съда въпроси до общото събрание на съдиите. Като свои приоритети тя поставя също запазването на добрия микроклимат и на диалога със съдиите и съдебните  служители, особено предвид предизвикателствата на съдебната реформа.

Въпроси към кандидата зададоха Даниела Марчева, Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров и Олга Керелска – членове на ВСС, във връзка с работата с модул „Натовареност“ на Единната информационна система на съдилищата; нейната визия за реформа на съдебната карта и подходящия вариант за съдебния район на Окръжен съд – Плевен; възможностите за преодоляване на проблема с отводите на съдии, каква е събираемостта на съдебните вземания; работата на съдебните помощници и микроклимата в съда.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Сахатчиева заяви Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, като обърна внимание на дългогодишния ѝ професионален опит и административен капацитет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във