Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха втори мандат Георги Георгиев за окръжен прокурор на Русе

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра за втори мандат със седем гласа „за“ Георги Димитров Георгиев за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе. Другият кандидат Николай Александров Николов – прокурор в Окръжна прокуратура – Русе получи един глас в своя подкрепа.

Прокурор Георгиев има над 21 години юридически стаж в Прокуратурата на Република България. Професионалната му кариера започва като младши прокурор в Окръжна прокуратура – Русе през 1999 г. В периода от 21.03.2001 г.  до  08.07.2014 г. е прокурор в Районна прокуратура – Русе, като последователно заема длъжностите заместник-административен ръководител и административен ръководител. От 08.07.2014 г. до 08.07.2019 г. е административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе.

През 2017 г. и 2018 г. прокурор Георгиев е награждаван с Грамота от ВСС за участие като лектор в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури; със „Служебна благодарност“ за отлично изпълнение на служебните задължения като прокурор и административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе и със „Служебна благодарност“ и предметна награда за отлично изпълнение на служебните задължения като наблюдаваща прокурор по досъдебно производство от 2018 г.

Пред членовете на Прокурорската колегия прокурор Георгиев сподели, че е мотивиран да получи втори мандат на база натрупания опит като административен ръководител, професионалните му умения, създадените контакти с ръководителите на всички институции, с които прокуратурата ежедневно работи, както и подкрепата от прокурорите и съдебните служители.

Кандидатът отчете постигнатите резултати и изпълнените цели през първия мандат, като посочи конкретни статистически данни и поясни, че наред с административната си дейност е работил и като прокурор. Той акцентира върху добрите колегиални отношения, установения диалог  с районните прокуратури, разследващите органи, държавните и местните органи; подобрената материална база и увеличената щатната численост на съдебните служители.

В Концепцията си за стратегическо управление Георги Георгиев определя като първостепенна цел приключването на разследването и решаването по същество на делата със срок на разследване повече от две години; оказване на съдействие за фактическото преместването на Районна прокуратура – Бяла в нова сграда без прекъсване на работния процес, с оглед предстоящото изграждане на нова съдебна палата в града. Ще продължат усилията за постигане на баланс в разследването на корупционни престъпления и от разследващи полицаи, като същевременно се следи и за възлагане на следовател на тези с фактическа и правна сложност. Ще продължи и  практиката за изготвяне на предложения до главния прокурор за възлагане на следовател от НСлС по реда на чл. 194, ал. 2, изр. 2 от НПК. Пояснено бе, че окръжният следствен отдел при Окръжна прокуратура – Русе е най-многобройния, а същевременно и един от най-натоварените в Апелативната зона. В тази връзка една от целите ще бъде запазване на водещата му роля и поддържане на постигнатата натовареност. Сред приоритети са осъществяване на постоянен контрол за спазването на процесуалните срокове за решаване на делата от прокурорите, за провеждане на разследването от разследващите органи и за действието във времето на мерките за процесуална принуда. Сред целите са запазване на малкия брой оправдателни присъди и върнати от съда дела за доразследване, вкл. чрез провеждане на периодични работни срещи на прокурорите от Окръжна прокуратура – Русе и двете районни прокуратури; изискване на мнение от административните ръководители на двете прокуратури при съставянето на плана за проверките и ревизиите през годината.

Ще продължи установеното взаимодействие с Апелативна прокуратура – Велико Търново, говорителя на главния прокурор и медиите с оглед предоставяне на навременна и точна информация за дейността на Окръжна прокуратура – Русе.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Прокурорската колегия Огнян Дамянов, Пламен Найденов и Георги Кузманов във връзка с обективния срок за приключване на нерешените съдебни производства с  продължителност на разследването над 5 години; необходимостта от увеличаване броя на следователите в следствения отдел; основните трудности, които се очакват във връзка със закриването на Районна прокуратура – Бяла и преобразуването ѝ в териториално отделение.

Кандидатурата на прокурор Георгиев бе подкрепена от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров и Огнян Дамянов. Те отчетоха, че прокурор Георгиев е успял да наложи колегиален и спокоен дух на работа, има успешен първи мандат, в който е успял да надгради всички положителни практики в окръжната прокуратура, ползва се с авторитет и уважение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във