Параграф22 Daily

§22 Новини

Измениха и допълниха Правилата за работа на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни Правилата за работа на Прокурорската колегия на ВСС. С промените се намалява броят на членовете на КАК, избрани от Общото събрание на Върховна административна прокуратура.

С новата редакция в чл. 9, ал. 1 изразът „2 (двама) прокурори, избрани пряко от Общото събрание на Върховната административна прокуратура“ се заменя с израза „1 (един) прокурор, избран пряко от Общото събрание на Върховната административна прокуратура“.

Промяната е отразена и в § 7 от Преходните и заключителните разпоредби се допълва, като накрая на първото изречение се поставя запетая и се добавя изразът „изменени и допълнени с протокол № 30 от 09 октомври 2019 г.“.

Промените ще бъдат отразени в Правилата за работата на Прокурорската колегия и ще бъдат публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във