Параграф22 Daily

§22 Новини

Изпратиха в правното ведомство запитване относно командироването на магистрат

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да се изпрати на Министерство на правосъдието запитване от осем съдии от Районен съд – Търговище, по повод заповед, издадена от административния ръководител – председател на Окръжен съд – Търговище, за командироване на магистрат от Районен съд – Търговище в Районен съд – Омуртаг, и във връзка с приложението на чл. 81 от Закона за съдебната власт.

Вносителите на запитването отправят искане до СК на ВСС за произнасяне по законосъобразността на условията и реда за командироване, установени в Заповедта на председателя на Окръжен съд – Търговище. Колегията обърна внимание, че командироването в конкретния казус е осъществено на основание чл. 81, ал. 1 от ЗСВ, в текста на която разпоредба след измененията, направени с ДВ, бр. 11/2020 г., не е предвидена възможността в районните съдилища да се командироват по изключение магистрати от окръжно и районно ниво на незаета длъжност. Хипотезата за командироване на магистрати на незаета длъжност е възможна за останалите нива – окръжни, административни, военни и апелативни (чл. 87, ал. 1, чл. 94, ал. 1, чл. 100, ал. 1 и чл. 107, ал. 1 от ЗСВ).

Законодателят е оставил в сила единствено възможността в районен съд на свободна щатна длъжност да се командироват само младши съдии (чл. 240, ал. 3 от ЗСВ). Според текста на чл. 81, ал. 1 от ЗСВ командироване в районен съд е допустимо единствено в хипотезата, когато един магистрат е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във