Параграф22 Daily

§22 Новини

Живка Петрова е втори мандат председател на Районен съд – Свиленград

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Живка Петрова за втори мандат административен ръководител на Районен съд – Свиленград.

Тя има над 14 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. През 2007 г. е встъпила в длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив. През 2016 г. е избрана за „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Свиленград, а от 08.11.2021 г. изпълнява тези функции.

Кандидатурата на съдия Петрова е подкрепена от Общото събрание на съдиите. Тя има увереност, че успешно може да ръководи съда и да надгради постигнатото, въз основа на придобития професионален и житейски опит, доброто познаване на съдийската професия, натрупания административен опит и постигнатите отлични резултати през първия ѝ мандат, както и предвид изграденото доверие сред колегите и получената подкрепа от тях. Съдия Петрова посочва, че се чувства ангажирана с промяната в съдебната система и желае да допринесе, правораздавателната дейност на съда да стане по-открита и по-достъпна, а организацията на обслужване на гражданите да се подобри и ускори. Тя заявява, че ще залага на съдийското самоуправление като инициира Общи събрания както по въпроси от неговата компетентност и на административния ръководител, така и по важни за правораздавателната дейност теми.

Нейни приоритети са организацията на човешките ресурси, съобразно потребностите на съда, подобряване на качеството на правораздавателната дейност и на материалната база на съда. Ще работи за повишаване на качеството и срочността на правораздавателната дейност чрез осъществяване на ежемесечни проверки, оптимизиране работата на магистратите и съдебните служители и пълноценно използване на електронното правосъдие, укрепване на съдебната администрация, подобряване на достъпа до правосъдие и информация, включително по отношение на хората в неравностойно положение. В тази връзка тя предлага да се търси финансово и методическо съдействие от съответните обществени организации за организиране на различен тип обучения на съдебните служители.

Въпроси поставиха Олга Керелска, - член на ВСС, като поиска информация за предизвикателствата пред кандидата като ръководител на Районен съд – Свиленград, нейното виждане на реформата на съдебната карта и идеята за трансформиране на малки районни съдилища в териториални отделения,

Подкрепа за кандидатурата заявиха Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, като се мотивираха, че съдия Петрова отговоря на законовите изисквания за заемане на поста. Тя се е доказала като ръководител на съда в успешния ѝ първи мандат и има подкрепата на съдиите за втори такъв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във