Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови и административни решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази становище, че към настоящия момент е отпаднало задължението на ВСС по изпълнение на мярка 4 от План за действие за 2017 г. по препоръка 3 от Доклада на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка от месец януари 2017 г., за провеждане на регулярни срещи с Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Пленумът на ВСС даде съгласие да бъде увеличен бюджетът на Софийски градски съд в размер на 109 900 лв., бюджетът на Софийски окръжен съд с 7180 лв. и на Районен съд – Сливен в размер на 19 350 лв. и 991 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявени вземания по изпълнителни листове, като бюджетът на Районен съд – Сливен да бъде увеличен с 775 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на присъдена държавна такса.

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличаване на бюджета на Висшия съдебен съвет с 2 900 000 - неусвоена част от предвидените средства за закупуване на компютърни конфигурации за нуждите  на ВСС и съдилищата през 2019 г.

Пленумът на ВСС даде съгласие да бъдат извършени корекции по бюджетите на Висшия съдебен съвет и на органи на съдебната власт по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ и по § 10-00 „Издръжка” на органи на съдебната власт.

Пленумът на ВСС даде съгласие за финансово обезпечаване на одобрени от Комисия „Управление на собствеността“ текущи ремонти и други, прие да бъде извършен разход в размер до 300 000 лв. за текущ ремонт на сградата на ВСС, находяща се в гр. София,  ул. „Г.С.Раковски“ № 185, за сметка на утвърдения бюджет на ВСС, както и да бъде извършена вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на ВСС за 2020 г. с цел осигуряване на средствата за ремонта и бюджетите по § 10-00 „Издръжка” на общо 34 органа на съдебната власт за извършване на ремонтни дейности, осветление, видеонаблюдение на обща стойност 1 040 738 лв.

Пленумът на ВСС даде съгласие за извършване на корекции по бюджетите във връзка с искания на административните ръководители на Районен съд – Ямбол, Районен  съд – Монтана, Апелативен съд – Бургас и  Специализирания наказателен съд.

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри отчет за извършените административни разходи по приложение на специална защита от Бюрото по защита за периода от 01.07.2019 г. до 31. 12.2019 г.на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство.

Пленумът на ВСС отмени свое предходно решение по протокол № 16/15.07.2019 г. т. 3.2, с което тогава е упълномощил Николай Найденов - и.д. главен секретар на ВСС по това време с право на първи подпис на приходните и разходните касови документи в АВСС, като упълномощи със същите права Васил Пеловски, понастоящем и. д.  главен секретар на ВСС до назначаване на главен секретар по законоустановения ред.

Facebook logo
Бъдете с нас и във