Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови и дисциплинарни решения на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Петър Петров Смолички – прокурор в Софийска районна прокуратура, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ.

Дисциплинарно дело № 24/2018 г. по описа на ВСС е образувано по предложение от  Главния инспектор на Инспектората към ВСС.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение заявлението от Вихра Милкова Къдринска – прокурор в Районна прокуратура – Смолян за преназначаването ѝ по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Районна прокуратура – Пловдив, тъй като липсват предпоставки за откриване на процедурата. Според Правилата за преместване по реда на чл. 194 от ЗСВ, решение за откриване на процедурата се приема след извършване на анализ на кадровото състояние на съответните органи на съдебната власт, като за възможността да участват в нея се съобщава на всички магистрати в органа.

Към момента Къдринска заема длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура - Смолян в резултат на преназначаването ѝ от Районна прокуратура – Чепеларе, по вече приключилия първи етап за оптимизиране структурата на районните прокуратури, считано от 01.01.2019 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители на Окръжна прокуратура – Монтана, Окръжна прокуратура – Добрич и Окръжна прокуратура – Търговище. Мандатите на настоящите административни ръководители изтичат в периода 17.07. – 01.08.2019 г.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначава, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Ивайло Валентинов Тишков – следовател в Окръжния следствен отдел на Велико Търново на длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ловеч, считано от датата на встъпване в длъжност.

Процедурата е открита с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 10/27.03.2019 г., като в указания 7-дневен срок е постъпило едно заявление за преместване от следовател Тишков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във